irceo.net

کمیته راهبردی ثبت اسناد وسازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی جلسه کمیته راهبردی ثبت اسناد وسازمان نظام مهندسی ساختمان روز دوشنبه 16 بهمن ماه با دستور کار بررسی شیوه نامه روالهای اداری ،عملیاتی و انضباطی تهیه نقشه های تفکیکی برگزار شد.
این جلسه  با حضور نمایندگان محترم سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور در محل شورا برگزار شد و هدف ایجاد وحدت رویه در روالهای تهیه نقشه های مذکور  میباشد.