irceo.net

تبریک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز معمار

بسمع تعالی

زادروز شیخ بهایی، روز معمار نامیده شده است.تاریخ پرافتخار سرزمین ایران، مزین به اندیشه عارفان، اندیشمندان و معمارانی چون"شیخ بهایی" است. نمی توان جایگاه معماری در مهندسی و خلق بنا را نادیدهگرفت. به طور قطع اندیشه و خرد معماران در خلق بناهای ماندگار، عمران و آبادی ایرانعزیز تأثیرگذار است. اینجانب روز معمار را به معماران  تبریک عرض می نمایم .


فرج اله رجبی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان