irceo.net

لاریجانی خطاب به وزیر راه و شهرسازی: صحبت‌های آقای آخوندی بیشتر حقوقی است، نه مهندسیرییس مجلس شورای اسلامی دراجلاس بیست ویکم هیات عمومی سازمان نظام مهندسیساختمان کشور گفت: با اینکه به ذهن خلاق آقای آخوندی اعتقاد دارم، بعید می‌دانم کهریشه مشکلات موجود از موضوع بازرسی و مناقشات مربوط به آن باشد.

علی لاریجانی؛ رییس مجلس شورای اسلامی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظاممهندسی با اشاره به مناقشه موجود در سازمان نظام مهندسی گفت: فلسفه اصلی اینکه قانونگذارنظام مهندسی را تعریف کرد، این بود که کارهای حرفه ای را از امور دیوانی جدا کند. اموردیوانی ظرفیت کارهای تخصصی را ندارد، پس باید این کارها را به متخصصان سپرد. لاریجانیادامه داد : به نظر من هم این ایده درست است و سابقه کار دیوانی هم نشان می دهد اگراین سیر را به درستی طی کنیم به نفع مردم است.

وی به موضوع شهرفروشی که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده بود، اشارهو تصریح کرد: بعید می‌دانم این مشکل از نظام مهندسی باشد. این مشکل زمانی به وجود آمدکه ضوابط شهرسازی به درستی اجرا نشد و یا وزارت راه و شهرسازی قدرت لازم را نداشت.به ویژه که گفتند شهرداری ها باید روی پای خودشان بایستند؛ آن‌ها هم آغاز به شهرفروشیکردند. این اشکالات در ساختار دولت است و باید حل شود.

وی همچنین گفت: با اینکه به ذهن خلاق آقای آخوندی اعتقاد دارم، بعید می‌دانمکه ریشه مشکلات موجود از موضوع بازرسی و مناقشات مربوط به آن باشد. اگر کسی بخواهدساختمانی بسازد و ناظرش را سازمان نظام مهندسی انتخاب کند، به مردم فشار می‌آید و ایننقیصه باید برطرف شود. البته برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ می‌توان این کار را کرد،اما برای ساختمان‌های کوچک نیازی نیست. نباید کارها را برای مردم سخت کنیم، چون عموممردم کارهای بزرگ انجام نمی‌دهند.

لاریجانی به نکته دیگری اشاره کرد و اظهار داشت: فلسفه اینکه کار را بهبخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌کنیم، این است که نمی‌خواهیم امور دیوانی ما بزرگ باشد.همچنین اینکه سیستم‌های اداری ما تمکن لازم را ندارند. اشکالی ندارد که دستگاهی واحدمهندسی را به‌عنوان ناظر انتخاب کند، آنوقت دیگر نیازی به بازرس دیگر نیست. نباید کارهارا پیچیده کنیم. من فکر می‌کنم بحث‌های آقای آخوندی مهندسی نیست و بیشتر حقوقی است.همچنین مناقشه دیگر این است که ببینیم آیا نظام مهندسی واحدی دولتی است یا خیر؟

 روشن است که این سازمان واحددولتی نیست. اگر در قانون آمده که رییس این سازمان را رییس جمهور انتخاب ‌کند برایاین است که به حاکمیت پل بزند، در حالی که اصل این سازمان مردمی است.

وی افزود : وجهه و ماهیت نهاد مردمی تنها به عدم دریافت منابع از دولتنیست بلکه رفتار یک سازمان نیز باید مردمی بوده و اعتماد مردم را جلب کند. این نمادیاز اخلاق حرفه‌ای نیز است. به عقیده من، این مناقشه باید حل شود و البته که قابل حلاست. یک مرجعیت می‌تواند در این میان حکمیت کند. از وزیر راه و شهرسازی و همچنین سازماننظام مهندسی می‌خواهم که با سامان بخشیدن به بحث و سهل کردن کار این مشکل را حل کنند.

او همچنین به وضعیت نامناسب شرایط مهندسی و اوضاع مهندسان در کشور اشارهکرد و گفت: اکثریت مهندسان در ایران وضعیت خوبی ندارند و این تلف کردن یک پتانسیل مهماست. در بخشی که وزارت راه و شهرسازی کمک‌ کننده است، بافت‌های فرسوده باید اصلاح شوندو رونق بگیرد. خواهش من این است که هر دو طرف پیشنهاداتی برای تحرک بیشتر این مهم داشتهباشید تا نقدینگی را بیشتر کرده و بتوانیم تمهیداتی برای رونق بخشیدن به بحث ساختماندر کشور داشته باشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی به موضوع طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اشاره کردو گفت: چند سال است که این بحث را مطرح می‌کنیم که دولت می‌تواند این طرح‌ها را بهبخش خصوصی واگذار کند یا نه.

 مطابق اصل 44 بسیاری از این طرح‌هاینیمه‌تمام پس از اتمام نیز باید واگذار شوند. موضوع دیگر اینکه برای اجرای این طرح‌هامنابع مالی وجود ندارد. با این حال، متاسفانه در دولت این طرح‌ها جدی گرفته نمی‌شود؛در حالی که ما این اختیار را داده بودیم که می‌توانید طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام راواگذار کنید.

رییس مجلس شورای اسلامی  افزود:هم اکنون500 تا 600 میلیارد تومان در کشور طرح‌ نیمه‌تمام داریم که دولت نیز پول کافیبرای اجرای آن‌ها ندارد. به جز برخی از این پروژه‌‌ها که باید به صورت ملی انجام شوندباقی آن‌ها خارج از این حدود هستند. در نتیجه با توجه به شرایط فعلی و نوسانات موجوددر نرخ ارز و مسکن پیشنهاد می‌کنم که شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی بهقدری تسهیل شود که افراد مشتاقانه در پی انجام آن برآیند، البته این طرح‌ها باید بهگونه‌ای باشند که نقدینگی را جمع کرده و به بازار کار و تولید و ساختمان سازی رونقدهد؛ تمام این مسائل به نفع کشور است. بنابراین اعلام می‌کنم ما آمادگی این را داریمتا شرایط واگذاری این طرح‌ها را بسیار تسهیل کنیم..