irceo.net

شورای مرکزی پیگیر مصوبات قطعنامه پایانی اجلاس باشد

 

 


 

شرکت کنندگان در اجلاس بیست و یکم سازمان مهندسی ساختمان هم نظر هستند که مفاد قطعنامه پایانی باید توسط شورای مرکزی پیگیری شود.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درباره قطعنامه پایانی اجلاس اظهار کرد: اجرای مصوبات در اجلاس یک ماده قانونی نیست اما مواد قانونی آن به صورت کامل و به درستی انجام می شود. انتظارداریم شورای مرکزی پیگیر مصوبات قطعنامه پایانی اجلاس باشد .

 

«سبکتکین شفقت» افزود: اگرچه سازمان نظام مهندسی ساختمان به برخی از اهداف خود که درقطعنامه مصوب شده است تا اجلاس بعدی دست می یابد اما برخی از مصوبات نیز بی سرانجام می ماند زیرا ضمانت اجرایی ندارد.

وی در ادامه درباره اجلاس های سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: هر موضوعی که در قانون آمده باید اجرا شود ؛ بنابراین از آنجایی که برگزای اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون قید شده است ، باید برگزار شود .