irceo.net

قطعنامه اجلاس بيست و يكم هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور


قطعنامه اجلاس بیست و یکم هیأت عمومی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هتل اسپیناس پالاس تهران

تیرماه 1397


به نام هستی بخش عالم

قطعنامه اجلاس بیست و یکم هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان - تیرماه1397- تهران


با یاری ایزد منّان و حیّ توانا، بیست ویکمین اجلاس هیأت عمومی سازماننظام مهندسی ساختمان کشور، که مصادف است با آغاز سومین دهه فعالیت سازمان های نظاممهندسی ساختمان در استان های سراسر کشور، در سال حمایت از کالای ایرانی و در راستایاجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بر اساس مواد  102 تا 107 آئین نامه اجرایی آن، در روزهای 20 و21 تیرماه 1397 به دعوت و میزبانی شورای مرکزی، با حضور اعضای محترم شورای مرکزی، اعضایمحترم هیأت مدیره استان ها و بازرسان، رؤسای شورای انتظامی، رؤسای سازمان های نظامکاردانی استان ها، معاونین عمرانی استانداری ها، مدیران کلّ ادارات راه و شهرسازی،شهرداران مراکز استان ها و ... در سالن اجتماعات هتل اسپیناس تهران برگزار گردید.


با توجه به شعار حمایت از کالای ایرانی و نظر به اینکه ساختمان با  ارزش ترین کالای ایرانی است که از طراحی، ساخت وبهره گیری از منابع، همه آنها دست پرورده هنر، اندیشه و دست پرتوان ایرانی است ، واز طرفی نظر به اتفاقات و حوادثی که در طول یکسال گذشته جامعه نظام مهندسی ساختمانرا دستخوش التهاب نموده و به منظور حفظ حیثیت و شأن و منزلت ملّی و بزرگداشت تمامیظرفیت ها و نیروهای اجتماعی و بهادادن به داشته ها و توانمندی های مادی و معنوی جامعه،در تمامی زمینه ها و حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، تخصصی و غیره و با توجه به اینکهرشد و تعالی ملّی و توسعه انسانی مهم ترین مؤلفه در جهت توسعه و چشم انداز هر جامعهای می باشد، نمی توان نقش تعیین کننده و تأثیرگذار حضور جامعه مهندسی کشور در عرصههای سازندگی و توسعه کشور را نادیده گرفت .


لذا اعضای حاضر ضمن سپاس و امتنان از حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،وزیر محترم راه و شهرسازی، جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، معاونین محترموزارت راه و شهرسازی و سایر مقامات کشوری، به طور اهم خواستار استقلال سازمان های نظاممهندسی ساختمان به عنوان سازمان های حرفه ای، تخصصی و رسمی و در عین حال بزرگترین جامعهمردم  نهاد با دانش تخصصی و حرفه ای، شده واز ایشان می خواهند با نگاه ویژه و تخصصی نسبت به تبیین جایگاه و شأن مهندسین عضو درابتدا و سپس سازمان های مذکور اهتمام ورزیده و این نهاد بزرگ تخصصی و حرفه ای را بهشکل یک نهاد مستقل ارج نهند و به رسمیت بشناسند.


.   لازم به ذکر استدر پایان نشست دو روزه، اعضای حاضر، مفاد قطعنامه را به شرح زیر صادر نمودند


1) هیأت عمومی ضمن تأکید بر حفظ شأن و جایگاهمهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان از دولت محترم، مجلس محترم شورای اسلامی،وزارت محترم راه و شهرسازی و شورای محترم مرکزی می  خواهد، مفاد مندرج در ماده 3 قانون نظام مهندسیساختمان که تأکید بر غیرانتفاعی بودن این سازمان ها نموده را محترم شمرده و اجازه دهندمطابق ماده 9 قانون، مجامع عمومی سازمان استان ها تصمیم نهایی اداره سازمان ها را مطابقبا قوانین و مقرّرات جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن مفاد ماده 37 و سایر مفادقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بگیرند و اداره نمایند  .


2 ) نظر به اینکه مجموعه مباحث مقرّرات ملّیساختمان در جهت کنترل و رعایت ضوابط و ایجاد آسایش و کیفیت ساختمان است  و به استناد بندهای ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان، هیأت عمومی از وزارت محترم راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمانتقاضا می نماید، صلاحیت تخصص مرتبط در تمامی گروه های ساختمانی به طور مستقل الزامو کلیه مباحث مقرّرات ملّی ساختمان اجرایی گردد، همچنین در راستای توجه به جایگاه حرفهای طراحان و ناظران ساختمان و نیز جایگاه هر رشته در نظارت مقیم، بازه زمانی برای مسئولیتهای حرفه ای تعریف شود  .


3 ) اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامهفنّی- ملکی ساختمان به منظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان با نگاهویژه به درج اطلاعات کلی ساختمان اعم از نوع مصالح و تجهیزات، استاندارد مصالح، ردهو برچسب انرژی ساختمان و جزئیات فنّی با استفاده از سیستم های مدلسازی انرژی و همچنینتأکید بر استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در تمامی مراحل ساخت مدّنظر قرار گیردو نسبت به تامین ضمانت های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطهاقدام گردد  .

4) هیأت عمومی شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازیمی خواهد نسبت به ایجاد و توسعه فناوری BIM  ) در فرایند ساخت و ساز اقدام و برای این امر ابتدا نسبت به تهیه نقشه راهمدیریت اطلاعات ساختمان BIM سند راهبردی آن اهتمام لازم را مبذول و در حداقلزمان ممکن نسبت به عملیاتی نمودن آن و ارائه آموزش‌های لازم مهندسان اقدام نماید .


5 ) تبدیل مباحث مقرّرات ملّی ساختمان به مقرّرات ساخت و ساز بین المللی بااستفاده از استانداردها وکدهای بین المللی و بازنگری مباحث مقرّرات ملّی ساختمان بانگاه ویژه به ساخت ساختمان سبز، رده بندی انرژی و زیست محیطی ساختمان، مباحث شهرسازی،ترافیک، نقشه برداری و........


6 ) به منظور عدم تعارض و ارتقای خدمات فنّیو مهندسی در نحوه ساخت و ساز و ایجاد یک نظام واحد کنترلی و مقرّراتی در ساخت و سازکشور، هیأت عمومی از دولت محترم، مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم مرکزی تقاضامنداست نسبت به یکپارچه سازی نظام فنّی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بازتعریف خدماتو مقررات آنها اهتمام لازم را مبذول نموده و در این راستا نسبت به تجمیع و یکسانسازی قوانین، مقرّرات، نشریات و استانداردها اقدام نمایند.


7 ) به جهت رشد و ارتقای دانش و مهارت اعضایسازمان، هیأت عمومی از شورای مرکزی می خواهد نسبت به تهیه نظام نامه راهبردی آموزشمستمر به عنوان یک برنامه جامع آموزشی با رویکرد کاربردی و با تأکید بر توجه ویژه بهآموزش عملی اقدام نماید تا ضمن بهینه کردن نحوه آموزش در طراحی، نظارت و اجرا این آموزشها در مراحل ورود به حرفه، ارتقای پایه، تمدید پروانه مورد تأکید و اجرا قرار گیرد.


8 ) با عنایت به ضرورت ترویج اخلاق حرفه ایدر راستای کاهش قصور احتمالی مهندسین  و افزایشتعهد در تمام ارکان سازمان و درکل جامعه مهندسی و ساخت و ساز و توجه به اخلاق عمومیدر تمام حوزه ها از جمله فضای مجازی، ضمن تأکید بر ساماندهی کلیه فضاهای مجازی و حقیقی،برنامه های مدوّن ترویجی برای ارکان مختلف سازمان از جمله هیأت مدیره ها، بازرسان،شوراهای انتظامی، گروه های تخصصی و کمیسیون ها و ... پیش بینی و تعریف گردد و به منظورشروع مناسب آن هیأت عمومی از وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی تقاضا دارد در یک فضایآرام و با در نظر گرفتن همه دیدگاه ها، نقطه نظرات و شرایط اجتماعی و فرهنگی، با احتراممتقابل نسبت به پایان دادن اختلافات اقدام نمایند.


9) هیأت عمومی ضمن تأکید بر اجرایی شدن کلیه بندهای مندرج در ماده 15 و21 قانون نظام مهندسی ساختمان از شورای مرکزی می خواهد با یک برنامه ریزی دقیق نسبتبه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و همچنین نظارت جدی بر عملکرد سازمان استان هااقدام نماید.


10 ) هیأت عمومی از وزارت محترم راه و شهر سازیو شورای مرکزی می خواهد به منظوراجرایی شدن بند11 ماده 15 و بالاخص ماده 27 قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان ضمن در دستور کار قرار دادن اصلاح آئین نامه و دستور العملابلاغی، بهره گیری از ظرفیت و خدمات قابل توجه مهندسان دارای صلاحیت کارشناسی ماده27 را در اولویت خود قرار دهند و نسبت به بهره گیری هرچه بیشتر از کارشناسان ماده 27 در امور کارشناسی فنّی به مراجع قضاییاقدام نمایند.


11) هیأت عمومی تقاضا دارد ضمن آسیب شناسی مسائلحوزه ساخت و ساز و مهندسی کشور، با توجه به پتانسیل بالای جامعه مهندسی، وزارت راهو شهرسازی و شورای مرکزی، تدابیر لازم جهت ارتقای سطح دانش بین المللی و تدابیر لازمجهت ارائه راهکارهای افزایش ضریب های رقابتی بین المللی مهندسان ایرانی و تسهیل فعالیتهای بین المللی آنان را از طریق توسعه صدور خدمات مهندسی انجام دهند، همچنین با تدویننظام نامه هایی در خصوص ارتقای خدمات مهندسی و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیتدر فرایند ساخت و ساز اقدام نمایند.


12 ) نظر به حجم وسیع خدمات مهندسین ساختمانو جمعیت وسیع مهندسین در سراسر کشور، هیأت عمومی از شورای مرکزی می خواهد اهتمام خودرا جهت اخذ موافقت دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد تسهیلات در خصوص بیمهمهندسان  بکار گیرد.


13 ) هیأت عمومی از کلیه سازمان های نظام مهندسیساختمان استان ها، شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی می خواهد اهتمام خود را در جهتهمکاری با دولت محترم و نهادهای مربوطه در خصوص حل مشکلات و بحران های جامعه از جملهترمیم و بازآفرینی بافتهای تاریخی فرسوده،بحران کمبود آب، بحران انرژی و محیط زیستو تغییرات اقلیمی، از طریق بازنگری و اجرای صحیح مباحث مختلف مقرّرات ملّی ساختمانبه ویژه مبحث 22 مقرّرات ملّی ساختمان و سایر قوانین و آئین نامه ها در زمینه هاییهمچون بازیافت و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، اصلاح الگوی صحیح مصرف منابع، بهره گیریاز انرژی های تجدید پذیر در طرح ها و ... از طریق صدور و ابلاغ شیوه نامه، نظام نامهو دستورالعمل اجرایی، با اعطای صلاحیت های حرفه ای نظیر بازرسی نگهداری ساختمان، ممیزیو بازرسی انرژی و... انجام دهند.


14 ) هیأت عمومی از وزارت محترم راه و شهرسازیدرخواست می نماید در راستای توجه به تبصره سه ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل نسبت به توجه به تعداد متقاضیان هر رشته و رعایت تناسب مورد نیاز جامعهبه آن رشته به طور مستمر در فواصل زمانی معیّن نسبت به برگزاری آزمون های ورود به حرفهمهندسی اقدام نماید.


15 ) هیأت عمومی در خصوص زمان و محل برگزاریاجلاس بیست و دوم به شورای مرکزی سازمان تفویض اختیار می نماید.