irceo.net

برگزاری دویست و سی و دومین جلسه شورای مرکزی

دویست و سی و دومین جلسه شورای مرکزی عصر روز سه شنبه 20 شهریور درمحل ساختمان شورای مرکزی تشکیل می شود.

ارائه گزارش امور جاری از سوی رئیس شورای مرکزی و  طرح و بررسی گزارش های خزانه دار و رئیس کمیسیون آموزش از جمله موارد دستور کار این جلسه شورا است.