irceo.net

طرح برگزاری کارگاه آموزشی بتن های ویژه و بررسی نظام نامه یادگیری الکترونیکی در کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات

گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی چگونگی برگزاری اولین دوره اختصاصی تربیت مدرس گاز فشار قوی را با حضور نمایندگانی از شرکت ملی گاز ایران بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، این گروه تخصصی ضمن فراخوان مهندسین واجد شرایط از سازمان های نظام مهندسی ساختمان  سراسر کشور و بررسی مدارک آنان، 44 نفر را برای شرکت در دوره تربیت مدرس گاز فشار قوی برگزیده است. بحث و بررسی درباره فیوزهای گازی و میزان انطباق آنها با مباحث 17 و 21 و توصیه های ایمنی، ازدیگر بخش های مذاکرات گروه تخصصی مکانیک بود.