irceo.net

انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان برای نظر خواهی

کمیته تخصصی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) بعد از برگزاری نشست های متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخوردهای جامعه حرفه ای در مورد ویرایش فعلی مبحث هفتم، پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم این مبحث را تهیه کرده است.
از تمامی اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت شده نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ بیست و نه اسفند ماه نود و هفت به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال کنند.