irceo.net

برگزاری جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

گروه تخصصی معماری شورای مرکزی با هدف ارائه پیشینه اجرایی مصالح منتخب در راستای پایداری تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در ادامه جلسه در خصوص مسائلی که ابلاغیه تعداد کار متراژ زیر 400 بوجود می آورد، صحبت و مقرر شد اعضای گروه نظرات خود را دراین خصوص مطرح نمایند و در دستور کار آتی گروه قرار گیرد تا طی یک مکاتبه پیشنهادات گروه تخصصی معماری شورای مرکزی به هیئت رئیسه شورای مرکزی اعلام گردد.
همچنین مقرر شد با توجه به مواردی چون تعرفه خدمات اضافه، عدم تطبیق گواهی پایان کارو پروانه ساختمانی و ضوابط و مقررات شهرسازی و ... " نحوه محاسبه حق الزحمه و ظرفیت در خصوص نقشه های اصلاحی"در دستور آتی گروه قرار گیرد.در ادامه مقرر شد اعضای حاضر در جلسه فرم های شهرداری برای گزارش مرحله ای معمار را در استان خود به گروه ارائه نماید.
در خصوص سومین جلسه کمیسیون آموزش با نمایندگان معماری نیز گزارشی به جلسه ارائه شد.