irceo.net

تشکیل نشست مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش ،پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی

تشکیل نشست مشترک نماینده گروه عمران و کمیسیون آموزش ،پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی

🔸 در جلسه مشترک آموزش و گروه تخصصی عمران ،سرفصل های درسی دوره های آموزشی رشته عمران با حضور نمایندگان کمیسیون آموزش شورای مرکزی و حوزه آموزش و ترویج وزارت راه و شهرسازی بررسی شد و پس از بحث و تبادل نظر در باره موارد مذکور مقرر شد سرفصل دوره ها به گونه‌ای باشد تا کاملا جنبه کاربردی و حرفه ای داشته باشد و از تکرار مطالب تدریس شده در دانشگاه خودداری گردد .
کارشناسان حاضر در جلسه همچنین موارد جزء مطرح شده در جلسه را روی پیش‌نویس سرفصل های تهیه شده توسط کارگروه مربوطه در شورای مرکزی درج و پیوسته صورتجلسه نمودند .
در این نشست سرفصل چند مرحله از دوره های ورود به حرفه(پایه ۳) در رشته طراحی، بررسی و ادامه روند به جلسات بعد موکول گردید.