irceo.net

تشکیل کارگروه های پایش اخلاق حرفه ای در سازمان های استان ها

تشکیل کارگروه های پایش اخلاق حرفه ای در سازمان های استان ها

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی پیرو اقدامات و نشستهای قبلی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی، اولین جلسه کمیسیون در سال جدید با حضور اعضا از استان های مختلف در اتاق جلسات شورای مرکزی تشکیل شد و پس از طرح دستور کار به شرح زیر اقدام و اتخاذ تصمیم گردید: 
●بررسی و تدوین شرح وظایف کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پایش حرفه ای
● برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های کمیسیون در سال جدید
گفتنی است، نظام نامه تشکیل کارگروه های پایش اخلاق حرفه ای استان ها تا سال گذشته تدوین گردیده و پس از تصویب شورای مرکزی جهت اجرا به سازمانهای استان‌ها ابلاغ شده است.