irceo.net

مصوبات تازه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی

مصوبات تازه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی

🔹در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات در درباره شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقا پایه  مهندسی بحث و تبادل نظر گردید و با توجه به اینکه تاکنون عناوین دوره ها و سرفصل های آموزشی مرتبط و جدید از طریق دفتر مقررات ملی ساختمان ابلاغ نشده است مقرر شد مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی انجام و اعلام شود که تا زمان ابلاغ عناوین دوره های جدید و سرفصل‌های آموزشی و نحوه اجرای آن‌ها مبانی ارتقاء پایه یا تمدید پروانه، دوره آموزشی فعلی و مصوب حاضر باشد و با توجه به بخشنامه ها ی ارسالي از طرف وزارت راه و شهرسازی در خصوص تطبیق ساعات و دوره‌های قدیم باساعات و دوره های جدید مبنا تعداد دوره‌های آموزشی قرار گیرد.
🔹در خصوص امکان برگزاری دوره های آموزشی مصوب توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بحث و تبادل نظر و مقرر گردید مجددا پيرو مکاتبه قبلی با وزارتخانه نامه دیگری جهت صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی بر اساس مجری آموزش بودن سازمان های نظام مهندسی به وزارتخانه ارسال شود.