irceo.net

برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی 

کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز ۱۹ خرداد در جلسه مشترک خود با مدیر واحد طرح و برنامه سازمان، عملکرد سه ساله این کمیسیون را به بحث گذاشت و میزان دستیابی به اهداف،استراتژی ها و راهبردهای مشخص شده را بررسی کرد.
دکتر جوان مجیدی رئیس کمیسیون در این باره به روابط عمومی شورای مرکزی گفت: اقدامات انجام شده برای هرکدام از اهداف و راهبردها و اهم راهکارهای مورد نظر برای تحقق نهایی آنها در این جلسه به مشورت گذاشته شد و پیشنهاد های کمیسیون برای دستور کارهای دوره آینده تعیین گردید.
 محورهای فعالیت و برنامه‌های کمیسیون در دوره آینده شورای مرکزی و مبنای بودجه ریزی عملیاتی برای آموزشها وپژوهشها، بر اساس برنامه هایی است که با توجه به ساختارهای موجود در شورای مرکزی توسط واحد طرح و برنامه، پیگیری می‌شود.