irceo.net

نشان کیفیت برای ساختمانهای منطبق با مفاد مبحث ۱۹

نشان کیفیت برای ساختمانهای منطبق با مفاد مبحث ۱۹

 درجلسه مشترک نمایندگان وزارت راه و شهرسازی ، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور وکمیسیون انرژی شورای مرکزی چگونگی اجرای طرح اعطای یارانه و مشوق به ساختمان‌های بلندمرتبه  (گروههای ج و د) که مفاد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را به طور کامل رعایت کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی بر اساس طرحی که از سال گذشته با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور و این شورا تهیه گردیده، شصت و پنج میلیون متر مربع از ساختمان های بلند مرتبه که ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را به طور کامل رعایت نمایند ، مجوز های تشویقی دریافت میکنند.

 این طرح در حوزه انبوه سازی و پس از اخذ تعهد و انعقاد قرارداد بین مالک ویا سازنده ذی صلاح مبنی بر رعایت کامل مفاد مندرج در ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اجرا میگردد و تیم های نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر حسن اجرای این طرح ها نظارت دارند. و در نهایت براساس گزارش و تایید بازرسین نظام مهندسی ساختمان، یارانه تعیین شده که در قالب طرحهای ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید است به مالکین اعطا میگردد.  

 مهندس طاهری اصل افزود در این طرح حدود ۷۰ درصد از هزینه سرباری  که به دلیل اجرای مفاد مبحث ۱۹ به مالک ساختمان تحمیل می شود، در قالب یارانه پرداخت میگردد.

همچنین مقرر شد ساختمان های یاد شده از جهات مختلف و به ویژه از نظر مصرف انرژی مورد ارزیابی و در درجات مختلف دسته بندی خواهند شد و نتیجه آن در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز درج می گردد. بر اساس این تصمیم سه جانبه قرار است نشان کیفیت به ساختمان‌های موجود که در سال های گذشته احداث شده اند، نیز اعطا گردد.

در این جلسه مهندس نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و مدیران و کارشناسان دفتر ایشان، مهندس هاشمی مدیر بخش ساختمان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و کارشناسان و مهندس طاهری اصل مدیر فنی و رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی حضور داشتند.

 گفتنی است استفاده از پنجره های دوجداره و سه جداره، استفاده از تاسیسات دارای برچسب انرژی، به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان و عایق کاری پوسته ساختمان از مهم ترین موارد مربوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در این گونه بناها است.