irceo.net

بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در بندرعباس

هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته معماری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته معماری صلاحیت طراحی همزمان با سراسر کشور با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در بندرعباس و کیش برگزار شد.

هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزمان با همراهی مدیرکل و رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی استان از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته معماری بازدید کردند.

از مجموع 206 نفر متقاضی شرکت در این آزمون، 194 نفر بندرعباس و 12 نفر کیش را به عنوان حوزه آزمون انتخاب کردند.