irceo.net

صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در لرستان الکترونیکی شد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان از راه اندازی خدمات الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سازمان این استان خبر داد.
    
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس بارانی با اشاره به صدور شناسنامه ‌فنی و ملکی ساختمان به صورت الکترونیکی در سازمان استان لرستان گفت: نظر به اهمیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در مرحله اخذ پایان کار پروژه های ساختمانی و در راستای تکریم مراجعین، تسهیل در روند صدور شناسنامه فنی و ملکی، برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه اعضا با سازمان و همچنین جلوگیری از خدشه دارشدن اطلاعات تکمیل شده توسط مهندسان در دفترچه اطلاعات ساختمان و انتقال این اطلاعات پس از کنترل و بررسی به صورت مستقیم در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، این فرآیند به صورت الکترونیکی طراحی، اجرا و اولین شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به صورت الکترونیک صادر شد.

وی افزود: فرآیند تکمیل الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های کشور در استان لرستان به‌عنوان استان‌ پیشرو در این زمینه اجرایی شده و این امر گامی موثر در راستای حفظ حقوق بهره بردار است.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان در پایان اظهارداشت: در راستای اجرای الزامات مقررات ملی ساختمان و مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص صدور شناسنانه فنی و ملکی ساختمان؛ پس از دریافت اطلاعات ارسال شده توسط مهندسان مجری و ناظر در سامانه جامع خدمات مهندسی در قسمت شناسنامه فنی و ملکی، در مرحله بعد، کارشناسان واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی سازمان این اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مغایرت، موارد به مهندسان مجری و ناظر جهت اصلاح  ارجاع می‌ شود. در غیر این صورت، پس از تایید نهایی اطلاعات دریافتی، شناسنامه فیزیکی صادر می شود که به مالک و شهرداری برای صدور پایان کار تحویل می‌شود.