irceo.net

توسعه بازار خدمات مهندسی لازمه اشتغال مهندسان

مهندس عیسی شهامت 


عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


با گذشت بالغ بر حدود 20 سال از تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان چالشهاي بسياري فراروي سازمان قرار دارد كه ميتوان گفت برخي از وظايفي كه در اين قانون به صراحت بر عهده وزارتخانه ها و دستگاههاي متعددو نيز سازمان نظام مهندسي ساختمان در جهت تامين اهداف عاليه اين قانون گذاشته شده است كماكان مغفول مانده است كه انجام اين تعهدات و وظايف از طرف دستگاههاي ذيربط علاوه بر تامين اهداف عاليه قانون بازار نابسامان فعلي خدمات مهندسي را دچار تحولي اساسي و مثبت مينمايد لذا ابتدا پيشنهاد ميشود تمامي مراجع مصرحه در قانون نسبت به انجام وظايف محوله  اقدام نمايند.ثانيا درخصوص فراهم نمودن بازار خدمات مهندسي موارد زير پيشنهاد ميگردد :


1-    در مقوله ساخت و سازهاي بخش خصوصي به نظر ميرسدنابساماني خاصي در روند صدور پروانه هاي ساختماني براي املاكي كه خارج از حوزه نفوذ شهرداريها هستند وجود دارد و متولي خاصي را براي اين اراضي نميتوان متصور بودبه نحويكه اين موضوع في مابين دهياريها ، بنياد مسكن و اخيرا نيز سازمان همياري شهرداريها و يا ساير ارگانها و دستگاهها در چرخش است و اگر موضوعي متولي خاصي نداشته باشد بدون شك نظارت بر آن نيز ميسر نخواهد بود لذا پيشنهاد ميگردد با تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مربوطه به نحوه صدور پروانه در اين اراضي سرو سامان داده شود.


2-    ايجادوحدت رويه در ارائه خدمات مهندسي و نظارت بر حسن انجام اين خدمات به تفكيك درشهرها و روستاها،چراكه ممكن است در برخي از روستاها و مناطق نياز به ارائه طرحهاي تيپي بر اساس يكسري ضوابط خاص باشد كه بايستي به صورت ملي و يا محلي تدوين گردد.


3-    فرهنگ سازي در بين تمامي اقشار جامعه مبني بر لزوم استفاده از خدمات مهندسي به عنوان تضميني مطمئن براي سرمايه گذاري در صنعت ساخت و ساز با استفاده از رسانه ملي ونشريات متعدد و برگزاري برنامه هاي فرهنگي در اين خصوص.


4-    باتوجه به ساخت و سازهاي كلان بخشهاي دولتي ضرورت دارد كه از پتانسيل مهندسان توانمند سازمان نظام مهندسي در اجرا و نظارت اين ساختمانها استفاده كرد.


5-    برخي از مراكز خصوصي و يا نيمه دولتي به بهانه داشتن دفتر فني و بر اساس برخي بخشنامه هاي داخلي از مراجعه به سازمانهاي نظام مهندسي خوداري كرده و با كيفيت بسيار پائيني اقدام به ساخت و ساز مينمايند(از جمله دانشگاه آزاد و ...)


6-    با توجه به اينكه هم اكنون ساخت و سازهاي خصوصي كمتر از 7 درصد ظرفيت كاري مهندسان واجد صلاحيت در كشور را تامين مينمايند لذا پيشنهاد ميشود  هم وزارت علوم در خصوص نحوه پذيرش دانشجو دربرخي از رشته ها كه اشباع شده اند تجديد نظر نمايد و هم وزارت راه و شهرسازي بابرگزاري آزمونهاي علمي و عملي به كساني مجوز فعاليت دهد كه از نظر علمي و عملي صلاحيت لازم را داشته باشند و براساس نياز هر منطقه و استان اقدام به صدور مجوز ازبين دارندگان  بالاترين امتياز نمايد.


7-    هم اكنون خروج برخي از مناطق كشور از دايره قانون نظام مهندسي به اسامي مختلفي مثل مناطق آزاد ، روستاها، شهرهاي با جمعيت پائين و ... باعث شده است علاوه بر نقض بسياري از مقررات ملي بازار فعاليت مهندسان را با ركود بسيار زيادي مواجه نموده است لذا الزام به اجراي مقررات ملي ساختمان مطابق قانون در تمامي مناطق يكي از اهداف سازمان باشد.


8-    استفاده از پتانسيل بسيار زياد مهندسان در طراحي ، اجرا، نظارت و مديريت پروژه هاي عمراني كشور كه ميتواند به صورت انعقاد تفاهنامه هايي في ما بين وزارتخانه هاي متعدد وسازمان نظام مهندسي كشور به انجام برسد.


9-    كليه برون سپاريهائي كه ادارات و دستگاههاي مختلف ميتوانند در خصوص فعاليتهاي ذاتي  خود كه مرتبط با مهندسان رشته هاي هفتگانه سازمان است  انجام دهند ميتواند به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان واگذار گردد مانند تفاهم نامه تفكيك آپارتمانها كه في مابين سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور و شوراي مركزي منعقد گرديد.


10-    ايجاد زير ساختها و تسهيلات لازم جهت توليد دستگاهها،ابزار آلات و مصالح نوين در داخل كشور كه به نوعي باعث اشتغال مهندسين در بخشهاي صنعتي مرتبط با تخصص خود ميشود