irceo.net

برگزاري نشست گروه تخصصي مكانيك

دومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی در تاریخ 1393/5/22 در محل ساختمان شورای مرکزی تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، دومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در موارد زیر تصمیماتی اتخاذ گردید:


1. برنامه زمان بندی گروه برای یک سال با تغییرات جرئی به تصویب رسید.

2. آقای دکتر اصغر شیراز پور به عنوان نماینده گروه در کمیته طراحی سوال آزمون ورود به حرفه معرفی شدند.

3. نامه های وارده مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفت.


گزارش تصویری :


http://www.irceo.net/gallery.aspx?id=530