irceo.net

رعایت مقررات ملی ساختمان ، گام موثر برای مقابله با بحران زلزله

استان خراسان شمالی یکی از بحران‌خیزترین استان‌های کشور محسوب می‌شود و همواره زمین‌لرزه‌های متعدد، جان ساکنان این خطه‌ی را به ویژه در سال هایاخیر تهدید کرده است و هم اکنون نیز این خطر وجود دارد.

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،  اطلاعات و آمار موجودنشانگر آن است که یک سوم زلزله‌ی کشور در چند دهه‌ی اخیر، مربوط به این استان است.بنابراین رعایت اصول و قوانین مربوط به ساخت و ساز امری ضروری است و چنانچه تولید ساختمان در این استان پر مخاطره، تابع نظام‌مندی، ضوابط و مقررات خاص نباشد، بحران قابل مهارنخواهد بود.از این رو ضرورت دارد تا عموم سیاست‌گذاران، مجریان و دست‌اندرکاران تولید ساختمان، مقررات موجود و از جمله «مقررات ملی ساختمان» را در تمامی مراحل ساخت و سازهای خرد و کلان و به ویژه در محیط‌های شهری رعایت کنند. 

علی اکبر رمضانی در خصوص وضعیت کنونی فرآیند تولیدساختمان گفت: به طور کلی مراحل تولید ساختمان یک فرآیند است و این فرآیند در واقع سیستم یا مجموعه‌ی ویژه‌ای است که به صورت مدون در آمده و اجزا و عناصر آن تعریف مشخص و جامعی دارند. اما تولید ساختمان در کشور ما و به تبع آن در استان خراسان شمالی، هنوز به صورت کامل در چارچوب رعایت مقررات ملی ساختمان قرار نگرفته است.

وی افزود: تولید ساختمان مانند تولید هر محصول صنعتی دیگری، وابسته به یک زنجیره‌ی مشخص است و در این زنجیره هر بخشی اعم از حقوقی و یاحقیقی، جایگاه خاص خود را دارد که اگر بخواهیم مهم‌ترین ویژگی این زنجیره را یادآورشویم، آن ویژگی‌ تعهد به شاخص‌ها و استانداردهای کیفی است و در واقع در این زنجیره‌یطولانی و پر حلقه، هر جزیی بایستی منطبق با شاخص‌های پذیرفته شده‌ی جهانی، از کیفیت لازم و قابل قبول برخوردار باشد که کلیه موراد ذکر شده در محتوای مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آمده است.

وی در ادامه افزود: تثبیت قانون‌مندی در فرآیندساخت و ساز، حرکتی است که از زمان تأسیس نظام مهندسی ساختمان، شتاب بیشتری پیدا کردهاست و هم اکنون این امیدواری وجود دارد که بتوانیم به موازات برنامه‌های درازمدت توسعه،در این بخش نیز به پیشرفت‌های بیشتری دست یابیم.

 اما این کار هم مانند هر کار دیگری،دشواری‌های خاص خودش را دارد و شاید مهم‌ترین دشواری آن، فراهم نکردن زمینه‌های فرهنگیموضوع باشد. به همین منظور در این زمینه نیازمند رویکرد فرهنگی گسترده و فراگیر هستیم.به گونه‌ای که بتوانیم با برنامه‌های روزآمد فرهنگی ضرورت رعایت مقررات و ضوابط مربوطبه تولید ساختمان را در میان تمامی سطوح مرتبط با تولید ساختمان، به مرحله‌ی تثبیتبرسانیم و جامعه را به این باور نزدیک کنیم که رعایت مصالح و منافع عمومی بر مصلحت و منفعت شخصی برتری دارد و سرنوشت عمومی محیط‌های زندگی در شهرها و به ویژه شهرهایدر حال توسعه و کلان شهرها، به چگونگی ساخت و سازها بستگی مستقیم و غیر قابل انکاردارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی درادامه با تأکید بر اهمیت به کارگیری «مقررات ملی ساختمان» در ساخت و سازها گفت: به طور کلی «مقررات ملی ساختمان» مجموعه‌ی به هم پیوسته و منسجمی از مقررات مرتبط با ساختمان است افزود : این سازمان در صدد آن است که تولید ساختمان را در سطح استان به شیوه‌هایروزآمد و منطبق با شرایط اقلیمی نزدیک کند،موفقیت در تحقق این هدف، نیاز به هماهنگی و همیاری همه اجزا و عناصر دست‌اندرکار تولید ساختمان دارد و در واقع ما بیشتر به دنبال یک نوع عزم همگانی در اجرای مقررات ملی ساختمان در بهعترین سطح و برای رسیدن به این نقطه‌ی مطلوب هستیم .