irceo.net

جلسه کمیسیون انرژی ، استادارد مصالح و محیط زیست برگزار شد.


جلسه کمیسیون انرژی ، استادارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه کمیسیون انرژی ، استادارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز چهارشنبه مورخ 1393/9/12 ، در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.


در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:


- ارائه توضیحات در خصوص تدوین مقررات معماری و شهرسازی در خصوص مصرف انرژی ساختمان ها از سوی نماینده موسسه خدمات مدنی ساختمان و تامین انرژِی

- ارائه نمونه طراحی شده از سوی این موسسه در شهرهای مختلف ایران برای مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ها

بررسی تفاهم نامه منعقده بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان بهره وری انرژی ایران