irceo.net

جلسه گروه تخصصی شهرسازی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جلسه گروه تخصصی شهرسازی روز سه شنبه مورخ 94/7/28در ساختمان شورای مرکزی ساختمان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نظام مدیریت و پایش شهری جهت تهیه سندآسیب شناسی شهرسازی و نیز جمع بندی مباحث شهرسازی در تدوین برنامه ششم توسعه و نیزمباحث در خصوص مقررات ملی شهرسازی و مبحث دوم پرداخته شد.

همچنین  در ادامه این  جلسه نتایج انتخابات نظام مهندسی ساختمان از سوی اعضاء گروه تخصصی شهرسازی مورد برررسی و ارزیابی قرار گرفت.