irceo.net

جلسه مشترک گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی و کمیته توسعه تفاهم نامه تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جلسه مشترک گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی و کمیته توسعه تفاهم نامه ، با دستور جلسه جمع بندی نظرات اعضای کمیته مذکور در روز چهارشنبه مورخ 1394/08/27 تشکیل گردید و پس از بحث و مذاکرات آخرین ویرایش بازنگری شده، شیوه نامه اجرائی تفاهم نامه آبفا مورد تایید قرارگرفت که بعد از امضایی ارکان تفاهم نامه مصوب 1386/06/18،جهت اجراء به کلیه شرکت های آب و فاضلاب استان ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ خواهد شد.