irceo.net

هشتمین اجلاس سراسری گروه های تخصصی برق کشور برگزارشد


به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، هشتمین اجلاس سراسری گروه های تخصصی برق کشور با حضور اعضای گروه تخصصی برق شورا و نمایندگان گروه تخصصی برق استان ها در روز دوشنبه مورخ 95/2/13در ساختمان شورای مرکزی  تشکیل جلسه داد.
در این جلسه  عملکرد گروه تخصصی برق شورای مرکزی از سوی دکترشیرزادی رئیس گروه تخصصی ارائه شد .
همچنین در ادامه جلسه طرح  و بررسی تعرفه گروه تخصصی برق مطرح و پیشنهادات استان ها در راستای اجرای مبحث 22مقررات ملی ساختمان ارائه گردید.