irceo.net

جلسه گروه تخصصی شهرسازی برگزارشدجلسه  گروه تخصصی شهرسازی روز چهارشنبه مورخ 95/5/20 درساختمان شورای مرکزی  برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی  ، کمیته فنی و تخصصی شهرسازی تشکیل و پیرامون تدوین مبحث 25مقررات ملی ساختمان بحث و بررسی شد و مقرر گردیدپس از انجام پیشنهادات و اصلاحات و نتیجه به دفتر مقررات ملی ساختمان ارسال شود.
شرکت کنندگان در این کار گروه آقایان دکتر/مهندس یزدانی،صنیع زاده،مرعشی،صبری،وثیق نیا،کرباسی وظیفه شناس و خانم ها دکتر اکمچی،مهندس همایی و فتحعلیان.