irceo.net

جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی برگزارشد


جلسه گروه تخصصی ترافیک در روز چهارشنبه مورخ 1395/5/27درساختمان شورای مرکزی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در این جلسه اعضاء گروه تخصصی ترافیک، بررسی نهایی 
فصول  مقررات ملی  ترافیک را انجام داده  و پس از جمع بندی آن را به مشاور مربوطه  ابلاغ کردند.

گالری تصاویر - جلسه گروه تخصصي ترافيك1395/5/27