irceo.net

جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی برگزارشدجلسه گروه تخصصی شهرسازی روز چهارشنبه مورخ 95/6/17درساختمان شورای مرکزی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه بررسی سیما و منظر در ساختمان توسط گروه تخصصی شهرسازی برگزار و مباحث مرتبط با سیما و منظر که از مهمترین موضوعات شهرسازی بوده و مورد تاکید در قانون برنامه چهارم و شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد با حضور نمایندگان گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی البرز برگزارگردید.
لذابا توجه به اینکه نمای هر ساختمان در مجموعه سیمای شهری موثر است و این تاثیر را در بدنه خیابان ها یا میادین که در آن قرار گرفته می گذارد و نمای ساختمان باید به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ با نمای دیگر ساختمان ها باشد و از طرفی لزوم نظارت مستمر سازمان نظام مهندسی را دراین مبحث می طلبد