irceo.net

دکتر ترکان در مراسم معارفه شورای هفتم : کارهای ماندگار شورای ششم تداوم می یابد


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،  دکتر ترکان در مراسم معارفه شورای مرکزی  دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: تدوین خط مشی سازمان و تصویب آن در هیات عمومی یکی از مهم ترین و ماندگار ترین اقداماتی بود که در این دوره صورت گرفت و شورای مرکزی و تمامی استان های کشور نسبت به عملیاتی  نمودن آن تلاش های زیادی را انجام داده و در برنامه های پیش روی خود قرار داده اند .

وی همچنین به تهیه و تدوین و تصویب نظام نامه های متعدد در شورای مرکزی و هیات عمومی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که کارهای دیگری که ناتمام مانده است در دوره جدید با درایت اعضای شورای هفتم به نتیجه برسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارزیابی مثبت از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در تدوین مقررات ملی ساختمان به نقش سازمان  های نظام مهندسی ساختمان در گسترش و اجرای مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و یادآور شد که در دوره ششم شورای مرکزی پیش نویس سه مبحث جدید در حوزه های نقشه برداری ، ترافیک و شهرسازی به اهتمام گروه های تخصصی تهیه شد و به وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب ارائه گردید.

در پایان دکتر ترکان این نکته را متذکر  شد که  کشورعلاوه  بر مقررات ملی ساختمان ، نیازمند مقررات ملی شهرسازی  است و ابراز امیدواری کرد تا در شورای هفتم نسبت به انجام آن اهتمام ورزند.