irceo.net

روند بررسی آیین نامه کنترل ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان پیرو تصمیماتی که در جلسه  فوق العاده شورای مرکزی  روز چهارشنبه مورخ 96/1/16 در ساختمان شورای مرکزی گرفته شددرتاریخ 20فروردین 1396، جلسه ای با حضور دکترآخوندی وزیر راه و شهرسازی و  دکتر مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و مهندس فرج اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص بررسی مواردی از آیین نامه کنترل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

به گفته مهندس رجبی در این جلسه مقرر شد با تامین یک فرصت زمانی مناسب مواردی از آئین نامه مذکور مورد تبادل نظر مجددقرارگیرد.

همچنین مهندس رجبی افزود حاضرین اصلاح فرآیندهای موجود،تعیین مسئولیت همه عوامل و دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز، تحقق اهداف قانون نظام مهندسی ، رعایت حقوق بهره برداران و ارتقاء خدمات مهندسی را مورد تاکید قرار دادند.