irceo.net

دکتر نصر تصریح کرد : حقوق شهروندی با تمکین به قانون محقق می شود

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : شوراهای شهر  در دوره جدید باید به  موارد مطروحه در قانون نظام مهندسی تمکین کرده و در راستای تحقق حقوق شهروندی بکوشند.


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، دکتر نصر با تسلیت فاجعه سیل اخیر در استان های غربی و منطقه آذربایجان افزود : در سازمان حدود 500 هزار مهندس عضویت دارند و ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر مواردی چون : تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های ایرانی اسلامی در معماری و شهر سازی، ترویج اصول معماری و شهر سازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به ان و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری ، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و محدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع، مواد و انرژی و سرمایه های ملی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور تاکید داشته و مواردی نظیر حل ناهنجاری های سیمای شهری و معماری آنها  و ناهنجاری و معضلات سکونت در شهر ها و عدم توجه به روانشناسی محیطی را ضروری می داند لذا در انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم است تا مشارکت اقشار مختلف در اداره امور شهر و آن هم با وکالت موثر از سوی شهروندان در امور نظارتی و ایجاد زمینه های حضور فعالانه عموم در فرایند های برنامه ریزی و چانه زنی های شهری و ارتباط با تحقق پذیری برنامه های توسعه شهر و در راستای تحقق اسناد توسعه شهری حداکثری باشد.

وی ادامه داد : بنابراین پیشنهاد میکنم که زمینه های لازم برای تحقق اهداف عالی نظام مهندسی ساختمان با حمایت از صاحبان صلاحیت صورت گیرد و انتخاب شوراهای آینده فارغ از جناح بندی های سیاسی و فقط بر اساس توانمندی افراد اتفاق بیوفتد .

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان فوریت های لازم در شورای شهر را در تحقق پذیری برنامه های توسعه شهر(برنامه های شهری )، ایفای نقش محرک و مبدل در حصول به هماهنگی بین بخش های موثر در توسعه شهری ، توجه به تقویت و ایجاد زمینه های جذب درآمد های پایدار در کاهش سهم در آمدهای ناپایدار در بودجه شهر (مدیریت شهری )،جلب مشارکت اقشار مختلف در اداره امور شهر و توجه به حقوق شهروندی(حقوق مدنی )و بهره گیری از مشاوره های تخصصی از دانشگاهیان و حرفه مندان مستقل دانست

در بخش دوم صحبت خود به جایگاه مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز اشاره کرد .

 وی در یادآوری بند های 4 و 3 و5و7و9 از ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد : تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری،  بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، وضع مقررات ملی ساختمان در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضای شهری و افزایش بهره وری منابع ، مواد و انرژی و سرمایه های ملی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، همگی دلالت بر اهمیت نقش مهندسان در فرایند توسعه شهری و تاثیر مستقیم بر اقتصاد شهر و کشور دارد که نباید مورد غفلت واقع شود.

طاهره نصر اشاره کرد : بند 4 ماده 15 مقررات ملی ساختمان (همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان) و بند 9 ماده 15 ( کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهر سازی در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی و استاندارد ها و معیار ها ) نیز ازموراد مهم و قابل اتکاست وی در این رابطه  تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی را پیشنهاد نمود.

 در ادامه نقش شورای مرکزی را در پیاده سازی موارد مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهم ارزیابی کرد و بند هایی را از ماده 21 عنوان کرد : اگر بتوان در اجرای این مواد از قانون با برنامه ریزی  صحیح و اصولی در مسیری سازنده حرکت کنیم فرایند بهبود عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان تسریع شده و به تبع آن موضع محکم تری از این سازمان را شاهد خواهیم بود و اگر این رویکرد را در پیش بگیریم اهداف مدنظر ذکر شده در قانون دور از دسترس نیست.