irceo.net

دویست و هجدهمین جلسه شورای مرکزی لغو گردید.


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، دویست و هجدهمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 96/5/24لغوگردید.