irceo.net

نشست کمیسیون روسای دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با حضور اعضای هیات مدیره این سازمان


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل لز روابط عمومی نظام مهندسی استان گلستان، نشست کمیسیون روسای دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با حضور رییس و اعضای هیات مدیره این سازمان برگزار شد.
در این نشست با دستور کار  آشنایی با شیوه نامه اجرایی برق و نحوه اجرای آن در دفاتر نمایندگی و  نیز گزارش آن دفاتر از اقدامات صورت گرفته در مورد تفاهم نامه بیمه تامین اجتماعی انجام  شد،  
در خصوص ویرایش جدید مبحث 13 مقررات ملی ساختمان اجرایی شده شیوه نامه برق در استان از 15 شهریور ماه جاری، وظایف دفاتر نمایندگی در مورد اجرای آن  به مدیران دفاتر توضیحات لازم داده شد و با حضور نماینده شرکت طراح نرم افزار فلوچارت شیوه نامه برق از مرحله اخذ پروانه ساختمانی تا برقراری انشعاب برق نیز موارد لازم بیان گردید.  
    
  همچنین توضیحات لازم در مورد وظایف عاملین خزانه دار در دفاتر نمایندگی به روسا داده شد و نیز مقرر گردید در راستای تسریع روند اداری و پیگیری مصوبات و نامه های بین دفاتر و سازمان تسهیلاتی از قبیل حضور یک کارشناس پیگیری در سازمان، فراهم گردد.

در این نشست در مورد چگونگی ثبت نام مهندسان در بیمه تامین اجتماعی و مزایای این بیمه و نیز سایر بیمه های طرف قرارداد با سازمان برای روسای دفاتر توضیحات لازم ارائه گردید. در این نشست با دستور کار  آشنایی با شیوه نامه اجرایی برق و نحوه اجرای آن در دفاتر نمایندگی و  نیز گزارش آن دفاتر از اقدامات صورت گرفته در مورد تفاهم نامه بیمه تامین اجتماعی انجام  شد،
در خصوص ویرایش جدید مبحث 13 مقررات ملی ساختمان اجرایی شده شیوه نامه برق در استان از 15 شهریور ماه جاری، وظایف دفاتر نمایندگی در مورد اجرای آن  به مدیران دفاتر توضیحات لازم داده شد و با حضور نماینده شرکت طراح نرم افزار فلوچارت شیوه نامه برق از مرحله اخذ پروانه ساختمانی تا برقراری انشعاب برق نیز موارد لازم بیان گردید.                                                                                                                            
 همچنین توضیحات لازم در مورد وظایف عاملین خزانه دار در دفاتر نمایندگی به روسا داده شد و نیز مقرر گردید در راستای تسریع روند اداری و پیگیری مصوبات و نامه های بین دفاتر و سازمان تسهیلاتی از قبیل حضور یک کارشناس پیگیری در سازمان، فراهم گردد.
در این نشست در مورد چگونگی ثبت نام مهندسان در بیمه تامین اجتماعی و مزایای این بیمه و نیز سایر بیمه های طرف قرارداد با سازمان برای روسای دفاتر توضیحات لازم ارائه گردید.