irceo.net

مجمع عمومی فوق العاده صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، مجمع عمومی فوق العاده صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها روزدوشنبه مورخ 1396/6/20درساختمان شورای مرکزی برگزارشد.

در ابتدا رسمیت جلسه مجمع با محاسبه نصف به علاوه یک مجموع آرای سهامداران حاضر در جلسه تایید شد.

پس از آن هیات رییسه مجمع عمومی صندوق شامل رییس شورای مرکزی و دونفر ناظردکتر قناعت و مهندس قنبری و منشی جلسه مهندس وثیق نیا انتخاب گردید.

پس از آن با کاندیدا شدن استان های البرز،تهران،اصفهان،مازندران ،قزوین هیات امنا و بازرسان صندوق مشترک با رای گیری انتخاب شد.

در ادامه جلسه گزارشی از فعالیتهای اجرایی و مالی صندوق مشترک توسط مدیر عامل ارایه گردید.

گالری تصاویر - مجمع عمومي صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها