irceo.net

جلسه گروه تخصصي ترافيك شوراي مركزي برگزارشد
جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 95/9/2 در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه اعضاء موضوع تقسیم کار تهیه مطالب و انجام مصاحبه و مقالات مرتبط با مقررات ملی ساختمان در بخش مهندسی ترافیک در ماهنامه فنی مهندسی شمس مطرح کرده و پس از بحث و بررسی  و مقرر شد تا این گزارشات شامل مواردی مانند  کلیات و ضرورت - مطالعات تطبیقی - طبقه بندی معابر- اولویت بندی ساختمانها - عرضه سنجی ترافیک و ...باشد. 
همچنین