irceo.net

جلسه روسای نظام مهندسی استان ها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه روسای نظام مهندسی استان ها روز سه شنبه مورخ 1396/7/18 در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.

جلسه روسای سازمان ها ی نظام مهندسی ساختمان به منظور اخذ تصمیم در موضوع نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه مهدسان ناظر ، برگزار  شد.

در جلسه روسا استان های پیشنهادی بر طبق سوابق قبلی براساس عناوین خط مشی مصوب سال 1396اعلام شد.