irceo.net

جلسه گروه تخصصی ترافیک برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،  جلسه گروه تخصصی ترافیک  روز سه شنبه مورخ 96/7/18در ساختمان شورای مرکزی برگزارگردید. 
در این جلسه موضوع تصویب الزامات ترافیکی مورد بحث قرار گرفت و مجددا نامه هایی برای تسهیل امر تصویب تهیه و ارسال گردید . سپس موضوع حضور نمایندگان ترافیک در کمیسیون ماده 5 استانها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . نیز مقرر شد جهت تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی ترافیک فرمی تهیه و به استانها ارسال گردد. ضمنا در خصوص موارد نقص در تدوین پیش نویس الزامات ترافیکی به طرف مشاور مواردی گوشزد گردید.