irceo.net

جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 96.10.11  برگزار شد.
در این جلسه آخرین اصلاحات مورد نیاز در تهیه شرح خدمات مهندسین ترافیک در ساختمان انجام شد که در این راستا پیرامون اهداف و بند بند قسمت های (ه-و-د) و بندهای( الف-ب- ج)  تهیه شده در جلسه قبل بحث و نهایتاً نسخه نهایی تهیه شد. نسخه تهیه شده طی نامه ای تقدیم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت الحاق به شرح خدمات سایر گروه ها گردید.