irceo.net

کارگروه فناوری اطلاعات با موضوع سامانه یکپارچه اعضا اطلاعات اعضا مهندسین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی کارگروه فناوری اطلاعات با موضوع سامانه یکپارچه اعضا اطلاعات اعضا مهندسین برگزار گردید.

در این رابطه مهندس مجربی کرمانی اظهار داشت: هدف یکپارچه سازی بانک اطلاعات مهندسین در دوره هفتم شورای مرکزی این است که با فعالیت‏های بی‏ وقفه، هدفمند وساماندهي خدمات حوزه انفورماتيك سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها، گام ‏های بزرگ و اثربخشی در رابطه با تكريم مهندسان و مردم عزيزبرداشته شود.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مزایای سیستم یکپارچه سازی بانکاطلاعات مهندسین اشاره داشت و در رابطه با مزایای سیستم موارد زیر را بیان نمود:

امکان شناسایی ظرفیت علمی،تخصصی،مهارتی و تجربی اعضا و استفاده مناسب از این ظرفیتها

امکان استخراج  و ارایه آمارهای دقیقاعضا با تفکیکهای متنوع لازم بر اساس رشته، پایه، صلاحیت

امکان ارسال پیام  به مهندسان در مواقع لزوم

امکان برقرای سیستم یکپارچه الکترونیکی عضویت کشوری

امکان ثبت تقاضای عضویت،تمدید به صورت الکترونیکی و ارایه غیرحضوری مدارک لازم

کنترل کامل شرایط و مدارک لازم برای عضویت

امکان اطلاع رسانی به اعضا جهت تمدید به موقع عضویت و پروانه ها

امکان ارتباط مستقیم الکترونیکی با وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی برای کنترل صحت مدارک تحصیلی

امکان برقراری ارتباط مستقیم الکترونیکی با ثبت احوال و اداره گذرنامه جهت مشخص شدن اعضای فوت شده  و خارج از کشور

امکان یکپارچه سازی کدهای عضویت در سراسر کشور و جلوگیری از اعمال سلیقه‏ های استانی در این خصوص

جلوگیری سیستمی از عضویت تکراری  شخص در بیش از یک استان

امکان انجام امور انتقال عضویت به صورت سیستمی و امکان هماهنگی بیشتر استانهادر این خصوص

امکان اقدامات لازم در زمان ساقط شدن شرایط عضویت، فوت یا سایر موارد قطع عضویت

امکان مشخص شدن تعداد دقیق اعضای هر استان و استفاده‏ های لازم از آن

مهندس مجربی کرمانی در ادامه اظهار داشت در کارگروه فناوری اطلاعات بررسی مساله بصورت تخصصی انجام پذیرفته است که این بررسی‏ ها شامل موارد ذیل تاکنون بوده است:

بررسی سامانه قبلی که در شورای مرکزی و دفتر تشکل‏ها ایجادشده بود و عوامل شکست پروژه

تقسیم بندی کل استان‏ها به چندین ناحیه جهت استخراج اطلاعات فنی و زیرساختی ازوضع موجود

ایجاد روش تخصصی شناسایی وگزینش شرکتهای توانمند به جهت امکان اجرای پروژه وورود به مناقصه(محدود)

همچنین RFP فوق در چند بخش توسط اعضای کارگروه پس از چندین جلسه کارشناسی با محوریت زیر تهیه شد:

اطلاعات اداری و اجرایی(کلیات طرح – نحوه ارائه طرح – ضوابط و ارزیابی پیشنهادات)

اطلاعات فنی (وضع موجود استان‏ها – نیازها و انتظارات سازمان مرکزی)

اطلاعات مدیریتی ( هزینه‏ های پروژه)

که در گام اول 18شرکت مرتبط و آشنا با ساختار نظام مهندسی از سراسرکشور جهت ایجاد سامانه اعلام همکاری نمودند که از تمامی آنها دعوت بعمل آمد و در کارگروه تخصصی مورد بررسی دقیق قرارگرفت و در نتیجه 11 شرکت امتیاز شرکت در مناقصه را کسب کردند.