پرسش و پاسخ

  • بیمه اعضای نظام مهندسی چگونه است؟
    پاسخ : اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه داراي پروانه رسمي از وزارت راه و شهرساز ي بوده و از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان به اين صندوق معرفي شوند، مي توانند از مزاياي بيمه تامين اجتماعي بهره مند شوند.
  • نحوه اشتراک ماهنامه شمس
    پاسخ : علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .