خبر اجلاس مکانیک

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ -  ۱۲:۵۴ تعداد بازدید: 500

حذف نظام مهندسی، راهکار مناسبی نیست

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، اجلاسگروه های تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور اعضای مکانیک هیات مدیره،روسای گروه های تخصصی و اعضای گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمانکشور و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان امروز  به میزبانی استان خوزستان در هتل نیشکر برگزارشد.

کورش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ضمنخبرمقدم به حاضران در اجلاس اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان خوزستان در طول سه ماهگذشته میزبان سه اجلاس کشوری عبارت از دوره آموزشی روابط عمومی با حضور رئیس شورایمرکزی، اجلاس هیات مدیره های بسیجی و هم اکنون اجلاس گروه های تخصصی مکانیک بودهاست.

وی با بیان اینکه گروه های تخصصی به عنوان بازوان مشورتیهستند ادامه داد: گروه تخصصی مکانیک در استان خوزستان با فاصله معناداری نسبت بهگروه های تخصصی دیگر با موفقیت وظایف تخصصی خود را انجام می دهد و البته این فاصلهدر سطح کشور نیز واضح و مبرهن است.

در ادامه مجید جی افرام، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی، اظهارکرد: گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی از فعالترین گروه های تخصصی است که با برنامهمنظم و اهداف مشخص کار خود را پیش می برد و کارهای خوبی در حوزه مکانیک و انرژی درشورای مرکزی و به تبع آن در کشور انجام شد.

وی افزود: از فعالیت های خوب آن می توانیم به بحث تدوینآیین نامه اجرایی اصلاح مصرف اشاره کنیم که شورای مرکزی در این راه نسبت به وزارتراه و شهرسازی پیش قدم تر بوده و فعالیت های خوبی انجام داده و با تشکیل جلساتجدی، منظم و مستمر پیش نویس را تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است.

جی افرام خاطر نشان کرد: تدوین و برنامه ریزی برای اعطایسلامت ممیزی انرژی کار جدیدی است که به بحث انرژی بیشتر می پردازیم و انرژی راپایش و اصلاح می کنیم، گروه تخصصی شورای مرکزی این دستورالعمل را تدوین و حوزهاشتغال جدیدی برای مهندسی کشور و در راستای منافع ملی کشور است.

وی با بیان اینکه همه ما به انرژی و اینکه چقدر می تواند بهبهره وری کمک کند آگاه هستیم تصریح کرد: در این اجلاس چهار کارگروه آبفا، گاز،انرژی و آتش نشانی برگزار می شود و محوریت تمرکز بر این چهار کارگروه  است که مصوبات این چهارگروه به کل کشور تسریپیدا می کند.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی در رابطه با وضعیت کلی نظامگفت: همه کاملا در جریان هستند که نگرانی هایی در ارتباط با فرآیند کاری سازمانوجود دارد، با توجه به بخشنامه هایی که صادر شده روی فرآیند کاری تاثیر می گذارد .

وی اضافه کرد: در طول 20 سال گذشته در خصوص تدوین و ترویجمقررات ملی ساختمان، خدمات خوبی توسط سازمان صورت گرفته است و در 500 نقطه از کشوردفتر نمایندگی داریم که کنترل مقررات ملی را در دست دارند.

جی افرام با اشاره به اینکه اگر ساختمان های ما نسبت بهگذشته ارتقا پید کرده نشانه فعالیت مفید نظام است عنوان کرد: سازمان نظام مهندسیساختمان، یک مجموعه خود اتکا و بدون وابستگی به دولت است و برای چرخش امور به اعضاوابسته است.

وی ادامه داد: این سازمان دارای شفافیت مالی است و هیچسازمان دولتی و خصوصی از نظر شفافیت مالی با نظام مهندسی قابل مقایسه نیست و تمامبودجه ها و هزینه ها در سایت های نظام مهندسی به معرض نمایش گذاشته می شود و هیچفساد سازمان یافته ای گزارش نشده است که این موضوع از پارامترهای خوب یک سازمانغیردولتی (NGO) است.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی اظهار کرد: اعتقاد داریم بایداصلاحاتی در نظام مهندسی ساختمان انجام شود اما حذف، راهکار مناسبی نیست و اصلاحاتساختاری لازم است که در درون مجموعه می توان آن را به پیش برد.

وی افزود: نگرانی هایی وجود دارد که آینده سازمان دچار چالششود اما نظام مهندسی ساختمان به پشتوانه اعضا هیچ گاه تضعیف نمی شود و اگر بهوظایف قانونی خود پایبند باشد و اعضا آن را خانه خود بدانند.

جی افرام با اشاره به اینکه یک نسبتا نارضایتی از ارائهخدمات مهندسی در مردم وجود دارد و این پاشنه آشیل نظام است عنوان کرد: هیات مدیرهها در کنترل عملکرد مهندسی و شورای مرکزی در کنترل عملکرد هیات مدیره ها، آن طور کهباید عمل نکرده اند، اگر بستری فراهم شود که مهندسان با مردم ارتباط بیشتری داشتهباشند از این نارضایتی ها کاسته می شود.

افزایش تبیین نقش مهندسان مکانیک در صنعت ساختمان

محمدرضا طالب زاده، نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمانخوزستان و دبیر اجلاس، ضمن خیر مقدم به مهمانان اظهار کرد:  در اجلاس گروه های تخصصی مکانیک که در مشهد مقدسبرگزار گردید میزبانی استان خوزستان را اعلام کردیم و پس از مکاتبات صورت گرفتهمقرر گردید این اجلاس در اردیبهشت ماه در استان خوزستان برگزار گردد.

وی به اهداف اجلاس اشاره کرد و گفت: هدف استراتژیک اجلاسگروه های تخصصی مکانیک ارتقا جایگاه حرفه ای و افزایش تبیین نقش مهندسان مکانیک درصنعت ساختمان است.

دبیر اجلاس خاطر نشان کرد: هدف ثانوی اجلاس یکسان سازی فعالیتهای گروه تخصصی مکانیک در سطح کشور از طریق تدوین و یا بروز رسانی نظام نامه ها،تفاهم نامه های موجود در زمینه های نظارت گاز خانگی و صنعتی، نظارت آبفا، مبحثانرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و نظارت آتش نشانی سیستم های اطفا حریق است.

وی با بیان اینکه در این اجلاس چهارکارگروه آبفا، انرژی،آتش نشانی و گاز برگزار می گردد عنوان کرد: برنامه این کارگروه ها تدوین سیاست هایراهبردی، استراتژیک و برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت و ارائه راهکارها است.

طالب زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیت ها در استانها به صورت جزیره ای است و تفاوت هایی از نظر توزیع، میزان درآمد و... وجود دارد،مصوبات این کارگروه ها در سیاست گذاری های کل کشور اعمال و نظامنامه یکنواخت صادرمی شود.

مشکلات نظام مهندسی قابل ترمیم است

در ادامه محمد مصطفوی، رئیس گروه مکانیک شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان، اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان در سال 74 شکل گرفت و به مهندسانساختمان مرجعیت داد و کارهای ما قانونی شد و به رسمیت شناخته شدیم.

وی ادامه داد: با توجه به خدماتی که نظام مهندسی ساختمان درزمینه اجرای مقررات ملی ساختمان در طول 22 سال گذشته ارائه داده است الان حق مانیست بگویند دست شما در جیب مردم است.

مصطفوی عنوان کرد: مشکلاتی در نظام مهندسی وجود دارد کهقابل ترمیم است اما اینکه بخواهیم این نظام   را به این شکل از بین ببریم درست نیست و نمیتوان گفت که کل نظام مهندسی مشکل دار است.

تاسیسات قلب تپنده ساختمان ها می باشند

سپس محسن فلاح، ریاست گروه تخصصی مکانیک و مدیر تاسیساتسازمان خوزستان ، اظهار کرد: جمع شدن گروه های تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختماندر کنار یکدیگر با تفکر و ذهنیات روشن و انتقال تجربیات می تواند در رشد و تعالیمجموعه مهندسان مکانیک بسیار مفید و پرثمر واقع شود.

وی ادامه داد: در این اجلاس برآن شدیم که متفاوت از سایراجلاس های پیشین نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی رشته مکانیک اقدام نماییم، در سالهای اخیر توانسته ایم بواسطه ی پتانسیل بالقوه مجموعه مهندسان مکانیک عضو سازمانها با شرکت های مرتبط، همکاری های بسیار خوب و پرثمر داشته باشیم.

ریاست گروه تخصصی مکانیک و مدیر تاسیسات سازمان خوزستان بابیان اینکه تمام توان خود را در ایجاد ساختمان هایی امن و ایمن و با قابلیت هایبهره وری بالا بکار می بریم عنوان کرد: تاسیسات قلب تپنده ساختمان ها می باشند،طراحی، نظارت و اجرای صحیح، دقیق و استاندارد تاسیسات می تواند علاوه بر اینکه عمرمفید ساختمان ها را بالا ببرد در جهت آسایش و امنیت ساکنین و بهره برداران مثمرثمر واقع شود.

وی اضافه کرد: بالا رفتن عمر مفید ساختمان ها یعنی حفظسرمایه ملی و حفظ سرمایه ملی یعنی بالا بردن درآمد و سرانه ملی که نکته بسیار مهمو قابل تاملی می باشد.

فلاح خاطر نشان کرد: سالیانه بواسطه عدم دقت کافی در اجرا ونظارت تاسیسات، کاهش عمر ساختمان و هدر رفت سرمایه و سرانه ملی را داریم که میبایست بیش از پیش به این صنعت نگاه ویژه داشت.

وی به عملکرد تاسیسات نظام مهندسی ساختمان خوزستان اشارهکرد و گفت: آموزش مجریان را در دستور کار داریم و شیوه نامه آموزش مجریان آبفا نیزانجام شده است.

لزوم آسایش مکانیکی در ساختمان ها

احمدرضا طاهری اصل، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی، در رابطهبا نقش مهندسی مکانیک اظهار کرد: اگر بهترین ساختمان را هم داشته باشیم اما آسایشمکانیکی نباشد، اصلا ساختمانی نداریم.

وی با بیان اینکه در کشور بحران های بسیاری داریم عنوانکرد: یکی از این بحران ها، بحران آب است که پیش بینی شده است 6 استان در فلات قارهتا 5 سال آینده خالی از سکنه می شوند، بحران انرژی و بحران اقلیم را هم به هماننسبت داریم و شورای مرکزی و کمیسیون انرژی شورای مرکزی کارهای مختلفی  برای بحران ها انجام داده است.

عضو هیات رئیسه شورای مرکزی خاطر نشان کرد: در مهرماه آییننامه اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها تدوین و و سه کارگروه فعال شدند.

وی اضافه کرد: شیوه نامه ای با عنوان اعطای صلاحیت بازرسی وممیزی انرژی به وجود آمد، چهار رشته برق، مکانیک، معماری و عمران می توانند صلاحیتبازرسی انرژی را بگیرند.

طاهری اصل اظهار کرد: دوره های تربیت مدرس انرژی را داریمکه از 20 خرداد آغاز و برای استان ها سهمیه بندی می شود، ابتدا یک دوره 36 ساعتهمجازی و سپس 32 ساعته حضوری و در نهایت دوره 48 ساعته با حضور اساتید فرانسوی استکه شرکت کنندگان بعد از آزمون می توانند صلاحیت مدرس انرژی داشته باشند.

وی افزود: دوره تربیت ممیزی انرژی 72 ساعته است که شرکتکنندگان می توانند به عنوان ممیزی انرژی فعالیت داشته باشند و این طرح در اصفهانآغاز شده است.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :