ایجاد وحدت رویه در فعالیت شورای انتظامی استان ها

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ -  ۱۶:۳۲ تعداد بازدید: 2615

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ، مهندس سيد قوام الدين شاهرخي در پي سئوالات برخي استان ها در نامه اي جهت ايجاد وحدت رويه در موضوعات شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ، به آن ها پاسخ داد .
 

شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (كليه استانها)
 
موضوع : اعلام وحدت رويه رسيدگي به شكايات

 
سلام عليكم ؛
 
احتراماً به منظور پاسخگويي به بعضي مسائل مبتلا به در رسيدگي ها و سوالاتي كه در جريان رسيدگي هاي شوراي انتظامي استانها به شكايات مطرح مي باشد در پاسخ به سوالات بشرح ذيل بعنوان وحدت رويه جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
 

سوال1 : چنانچه در ضمن رسيدگي به پرونده هاي شوراي انتظامي شاكي خصوصي از شكايت خود انصراف دهد آيا شوراي انتظامي مي تواند شكايت را پيگيري نمايد؟
 
پاسخ: چنانچه مراتب مورد شكايت ، راجع به مراودات مالي و حق الزحمه و نرخها يا تنظيم و تسليم به موقع گزارشها ، كه مربوط به عدم رعايت استحكام بناي ساختمان يا عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و شهرسازي نباشد و نيزمسايلي غير مرتبط با حقوق عمومي باشد نياز به پيگيري شوراي انتظامي نيست ليكن چنانچه تخلفات به مسائلي در زمينه عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و مقررات شهرسازي و حقوق عمومي مربوط باشد ، در صورت انصراف شاكي ، با طرح شكايت از طريق هيات مديره نظام مهندسي استان تخلف فرد متخلف مورد رسيدگي شورا قرار خواهد گرفت.
 

سوال2 : اگر در ضمن رسيدگي به پرونده مشخص شود كه افراد ديگري كه عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند نيز در اين پرونده مرتكب تخلف شده اند ليكن شاكي فقط از يك فرد مشخص شكايت كرده باشد آيا شوراي انتظامي مي تواند به تخلفات سايرافراد متخلف درپرونده رسيدگي كند ؟
 
پاسخ: در صورتيكه تخلفات از نوع غير مرتبط با مقررات ملي از جمله مقررات شهرسازي و حقوق عمومي است ، رسيدگي ضرورتي ندارد، ليكن در مورد تخلفات مربوط مقررات ملي ساختمان و شهرسازي و حقوق عمومي، با طرح شكايت از طريق هيات مديره نظام مهندسي استان ، تخلف افراد متخلف مورد رسيدگي شوراي انتظامي خواهد گرفت.
 

سوال3 : در مواردي مشاهده ميشود كه شكايت از تخلفات افراد مختلفي دريك پرونده به شوراي انتظامي  استان ارسال شده ليكن شوراي انتظامي استان تخلف برخي از افراد را رسيدگي ننموده است و يا فقط تخلف يك فرد را مورد رسيدگي قرارداده و تقاضاي تجديدنظرخواهي او براي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ارسال شده است ؟!
 
پاسخ: درچنين مواردي كه شوراي انتظامي استان فقط در مورد بعضي از متخلفين و يا يك فرد از متخلفين راي صادر نمايد و در مورد ديگر متخلفين راي صادر ننمايد و پرونده جهت تجديدنظرخواهي به شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال گردد اين شورا با نقض راي بدوي ، پرونده را به شوراي انتظامي استان عودت ميدهد و شوراي انتظامي استان بايد مجدداً پرونده را بررسي و در مورد هريك از متشاكيان راي صادر نمايد، بديهيست در صورت تجديدنظرخواهي ، پرونده به شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال خواهد شد.
 

  سيدقوام الدين شاهرخي
 
رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :