معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان ‏

نسخه چاپی  ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ -  ۱۰:۳۷ تعداد بازدید: 6388

معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان ‏


جایگاه قانونی کارشناسان نظام مهندسی  :‏


‏1-‏به موجب ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  22/12/1374 مجلس شورای اسلامی با رعایت آیین ‏نامه خاصی که با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیئت محترم وزیران می رسد ، وزارتخانه ها ‏، موسسات دولتی ، نهاد ها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکت های دولتی و شهرداریها ،می توانند ‏در ارجاع امور کارشناسی  به جای کارشناسان رسمی دادگستری از خدمات کارشناسی مهندسانی دارای پروانه اشتغال که بوسیله ‏سازمان استان معرفی می شوند  استفاده کنند .‏

‏2-‏آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس پیشنهاد مشترک وزارتین مذکور در ‏قانون به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 11/3/1379 تحت شماره 9794/ت 22685 ه توسط معاون اول محترم ریاست ‏جمهوری وقت ابلاغ گردید. ‏

‏3-‏براساس اختیاری که مطابق ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 27 به شورای مرکزی داده شده است  دستور‎ ‎العمل‎ ‎انتخاب‎ ‎و‎ ‎معرفي‎ ‎كارشناسان‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان ، توسط شورای مذکور تحت شماره 1354/ش م و به تاریخ 21/3/ ‏‏1379 پیشنهاد گردید که توسط وزیر محترم مسکن و شهرسازی وقت (راه وشهرسازی) به تاریخ 10/11/1379 ‏تصویب و نهایتا تحت شماره 20/100/6233 مورخ 11/11/1379 ابلاغ گردید.‏

‏4-‏مطابق ماده 2 دستورالعمل مذکوردر هفت رشته مصرح در ماده 6 قانون پروانه کارشناسی اعطا می شود که ماده 3 دستورالعمل آن ‏را در به دو سطح عمومی و تخصصی تقسیم کرده است به موجب ماده 5 دستورالعمل شرایط اخذ‎ " ‎پروانه‎ ‎كارشناسي‎ ‎عمومي‎" ‎در‎ ‎هر‎ ‎رشته شامل عضويت‎ ‎در‎ ‎سازمان‎ ‎استان ، دارا‎ ‎بودن‎ ‎پروانه‎ ‎اشتغال‎ ‎به‎ ‎كار‎ ‎مهندسي‎ ‎معتبر‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎مورد‎ ‎تقاضا ،‎ ‎داشتن10‏‎ ‎سال‎ ‎سابقه‎ ‎كار‎ ‎مفيد‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎مورد‎ ‎تقاضا‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎فراغت‎ ‎از‎ ‎تحصيل ، قبولي‎ ‎در‎ ‎آزمون‎ ‎مربوط ،‎ ‎گذارندن‎ ‎دوره‎ ‎هاي‎ ‎آموزش‎ ‎كارشناسي ،نداشتن‎ ‎پيشينه‎ ‎كيفري‎ ‎و‎ ‎محكوميت‎ ‎انتظامي‎ ‎درجه‎ ‎‏3‏‎ ‎و‎ ‎بالاتر و برخورداري‎ ‎از‎ ‎سلامتي‎ ‎مناسب‎ ‎براي‎ ‎كارشناسي مذکور  می باشد.‏


مراحل انتخاب  کارشناسان نظام مهندسی  در هفت رشته اصلی :‏


‏1-‏مطابق فصل دوم دستورالعمل و بر اساس ماده 7  آن هيئت‎ ‎تشخيص استان ‏‎ ‎متشكل‎ ‎از‎ ‎‏5‏‎ ‎نفرند که شامل افراد ذیل اند :‏

الف : رئيس‎ ‎سازمان‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎استان‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎وزارت‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎و‎ ‎در تهران‎ ‎نماينده‎ ‎مستقيم‎ ‎وزارت‎ ‎مذكور‎ ‎كه‎ ‎سمت‎ ‎رياست‎ ‎هيأت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عهده‎ ‎خواهند‎ ‎داشت‎.‎

ب : رئيس‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان‎ ‎استان‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎شوراي‎ ‎مركزي.‏

‏        ج : رئيس‎ ‎شوراي‎ ‎انتظامي‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان‎ ‎استان

د: دو‎ ‎نفر‎ ‎به‎ ‎انتخاب‎ ‎رئيس‎ ‎سازمان‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎استان‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎مربوط.‏

این هیئت مطابق ماده 9 دستورالعمل مسئول‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎شرايط‎ ‎متقاضيان‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي ‏‎ ‎و‎ ‎تعيين‎ ‎واجدين‎ ‎شرايط‎ ‎دريافت‎ ‎پروانه ‏کارشناسی می باشد.‏

‏2-‏مطابق ماده 10 دستورالعمل ، هيئت‎ ‎علمي‎ – ‎تجربي‎ ‎آزمون‎ ‎كارشناسي در‎ ‎هر‎ ‎رشته‎ ‎و‎ ‎گرايش‎ ‎مركب‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎‏5‏‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎متخصصين‎ ‎برجسته‎ ‎كشور‎ ‎درهمان‎ ‎رشته‎ ‎‏  كه‎ ‎هر‎ ‎كدام‎ ‎داراي سوابق‎ ‎علمي‎ ‎و‎ ‎تجربي‎ ‎شاخص‎ ‎در‎ ‎يك‎ ‎يا‎ ‎چند‎ ‎گرايش‎ ‎تخصصي‎ ‎از‎ ‎رشته‎ ‎مذكور‎ ‎و‎ ‎آشنا‎ ‎با‎ ‎حرفه‎ ‎كارشناسي بوده‎ ‎و‎ ‎هر‎ ‎دوره‎ ‎به‎ ‎پيشنهاد‎ ‎هيئت‎ ‎رئيسه‎ ‎شوراي‎ ‎مركزي‎ ‎و‎ ‎با تأييد‎ ‎و‎ ‎صدور‎ ‎حكم‎ ‎وزارت‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎كار‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎آغاز‎ ‎مي‎ ‎نمايند‎. ‎

‏3-‏مطابق ماده 18 دستورالعمل ، آزمون‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي‎ ‎عمومي‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎رشته‎ ‎و‎ ‎كارشناسي‎ ‎تخصصي‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎گرايش‎ ‎در‎ ‎سراسر كشور‎ ‎در‎ ‎يك‎ ‎روز‎ ‎و‎ ‎همزمان‎ ‎شروع‎ ‎و‎ ‎خاتمه‎ ‎مي‎ ‎يابد.‏

‏4-‏مطابق مواد 22 ، 23 و 27 دستورالعمل ، به‎ ‎پذيرفته‎ ‎شدگان‎ ‎واجدين‎ ‎شرايط‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎دوره‎ ‎در‎ ‎آزمون‎ ‎كارشناسي‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎طي‎ ‎يك‎ ‎دوره‎ ‎آموزشي براي‎ ‎كسب‎ ‎مهارت‎ ‎هاي‎ ‎علمي‎ ‎و‎ ‎عملي‎ ‎كه‎ ‎توسط‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان‎ ‎استان‎ ‎برگزار‎ ‎مي‎ ‎گردد، کارآموزی  و  اتیان ‏سوگند در حضور هیئت تشخیص استان ‏‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي طی‎ ‎مراسمی اعطاء‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎‏ ‏

‏5-‏مطابق ماده 24 دستورالعمل ، متنی که در مراسم اتیان سوگند توسط کارشناس در حضور هیئت تشخیص قرائت و امضا می شود بدین ‏شرح است :‏


من‎ ‎در‎ ‎پيشگاه‎ ‎قرآن‎ ‎كريم،‎ ‎به‎ ‎خداوند‎ ‎متعال‎ ‎سوگند‎ ‎ياد‎ ‎مي‎ ‎كنم،‎ ‎در‎ ‎اموري‎ ‎كه‎ ‎براي‎ ‎كارشناسي به‎ ‎من‎ ‎رجوع‎ ‎مي‎ ‎شود،‎ ‎پروردگار‎ ‎يكتا‎ ‎را‎ ‎حاضر‎ ‎و‎ ‎ناظر‎ ‎دانسته‎ ‎و‎ ‎نظر‎ ‎كارشناسي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎راستي‎ ‎ودرستي‎ ‎اظهار‎ ‎كنم‎ ‎و‎ ‎نظر‎ ‎خصوصي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎دخالت‎ ‎ندهم‎ ‎و‎ ‎تمام‎ ‎نظرات‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎نسبت‎ ‎به مواردي‎ ‎كه‎ ‎به‎ ‎اينجانب‎ ‎ارجاع‎ ‎شده‎ ‎اظهار‎ ‎كرده‎ ‎و‎ ‎مطلبي‎ ‎را‎ ‎مكتوم‎ ‎ندارم‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎خلاف‎ ‎واقع‎ ‎چيزي نگويم‎ ‎و‎ ‎ننويسم‎ ‎و‎ ‎اسراري‎ ‎كه‎ ‎در‎ ‎خلال‎ ‎انجام‎ ‎كارشناسي‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎مطلع‎ ‎شده‎ ‎ام‎ ‎حفظ‎ ‎كنم‎ ‎و‎ ‎رازدار‎ ‎و ‏امين‎ ‎باشم‎.‎نحوه انجام خدمات کارشناسی :‏


‏1-‏مراجع درخواست کننده کارشناسی مذکور در ماده 27 قانون یا اشخاص حقیقی، می توانند مطابق ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 27 ‏درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید .  ‏

‏2-‏مطابق ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 27 ، جهات رد مهندس یا مهندسان همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است . ‏بررسی و اطمینان از عدم شمول جهات رد از تکالیف مرجع درخواست کننده ، سازمان استان ، مهندس یا مهندسان است .‏

‏3-‏مطابق ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 27 ، معرفی مهندس یا مهندسان به مرجع درخواست کننده صرفا توسط سازمان استان صورت می ‏گیرد و مراجع مذکور مجاز به مراجعه مستقیم به کارشناس یا کارشناسان نمی باشند.‏

‏4-‏وظایف کارشناسان در فصل پنجم دستورالعمل طی مواد 37 ، 38 و 39 ذکر شده است .‏

‏5-‏مطابق ماده 39 دستورالعمل ، كارشناس‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎اتمام‎ ‎كار‎ ‎كارشناسي‎ ‎اصل‎ ‎نظريه‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎نسخه‎ ‎به‎ ‎سازمان‎ ‎استان‎ ‎تسليم مي‎ ‎نمايد‎. ‎سازمان‎ ‎استان‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎ثبت‎ ‎گزارش‎ ‎و‎ ‎حصول‎ ‎اطمينان‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎رعايت‎ ‎مقررات‎ ‎و‎ ‎الزامات‎ ‎مربوط به‎ ‎انجام‎ ‎كارشناسي‎ ‎نسخه‎ ‎اي‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مرجع‎ ‎درخواست‎ ‎كننده‎ ‎تسليم‎ ‎و‎ ‎نسخه‎ ‎دوم‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎سوابق‎ ‎كارشناس مربوط‎ ‎ضبط می نماید.‏حدود صلاحیت کارشناسان :‏

مطابق ماده 44 دستورالعمل ، حدود صلاحیت كارشناسي‎ ‎دارندگان‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي‎ ‎عمومي‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎هاي‎ ‎اصلي‎ ‎تحت‎ ‎عنوان پيوست‎ ‎يك‎ ‎ضميمه‎ ‎دستور‎ ‎العمل‎ ‎بوده و در‎ ‎حكم‎ ‎مفاد‎ ‎دستور‎ ‎العمل‎ ‎محسوب‎ ‎مي‎ ‎گرددنظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :