مناسبت ها

 

نشریه شمس

سال پانزدهم، شماره 114، تیر 97، 150 صفحه
 

نرم افزار

دریافت نسخه اندروید
 

جستجو


 

کانال روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


اخبار کوتاه ساختمان
...سایر

معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان ‏

نسخه چاپی  ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ -  ۱۰:۳۷ تعداد بازدید: 4377

معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان ‏


جایگاه قانونی کارشناسان نظام مهندسی  :‏


‏1-‏به موجب ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  22/12/1374 مجلس شورای اسلامی با رعایت آیین ‏نامه خاصی که با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیئت محترم وزیران می رسد ، وزارتخانه ها ‏، موسسات دولتی ، نهاد ها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکت های دولتی و شهرداریها ،می توانند ‏در ارجاع امور کارشناسی  به جای کارشناسان رسمی دادگستری از خدمات کارشناسی مهندسانی دارای پروانه اشتغال که بوسیله ‏سازمان استان معرفی می شوند  استفاده کنند .‏

‏2-‏آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس پیشنهاد مشترک وزارتین مذکور در ‏قانون به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 11/3/1379 تحت شماره 9794/ت 22685 ه توسط معاون اول محترم ریاست ‏جمهوری وقت ابلاغ گردید. ‏

‏3-‏براساس اختیاری که مطابق ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 27 به شورای مرکزی داده شده است  دستور‎ ‎العمل‎ ‎انتخاب‎ ‎و‎ ‎معرفي‎ ‎كارشناسان‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان ، توسط شورای مذکور تحت شماره 1354/ش م و به تاریخ 21/3/ ‏‏1379 پیشنهاد گردید که توسط وزیر محترم مسکن و شهرسازی وقت (راه وشهرسازی) به تاریخ 10/11/1379 ‏تصویب و نهایتا تحت شماره 20/100/6233 مورخ 11/11/1379 ابلاغ گردید.‏

‏4-‏مطابق ماده 2 دستورالعمل مذکوردر هفت رشته مصرح در ماده 6 قانون پروانه کارشناسی اعطا می شود که ماده 3 دستورالعمل آن ‏را در به دو سطح عمومی و تخصصی تقسیم کرده است به موجب ماده 5 دستورالعمل شرایط اخذ‎ " ‎پروانه‎ ‎كارشناسي‎ ‎عمومي‎" ‎در‎ ‎هر‎ ‎رشته شامل عضويت‎ ‎در‎ ‎سازمان‎ ‎استان ، دارا‎ ‎بودن‎ ‎پروانه‎ ‎اشتغال‎ ‎به‎ ‎كار‎ ‎مهندسي‎ ‎معتبر‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎مورد‎ ‎تقاضا ،‎ ‎داشتن10‏‎ ‎سال‎ ‎سابقه‎ ‎كار‎ ‎مفيد‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎مورد‎ ‎تقاضا‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎فراغت‎ ‎از‎ ‎تحصيل ، قبولي‎ ‎در‎ ‎آزمون‎ ‎مربوط ،‎ ‎گذارندن‎ ‎دوره‎ ‎هاي‎ ‎آموزش‎ ‎كارشناسي ،نداشتن‎ ‎پيشينه‎ ‎كيفري‎ ‎و‎ ‎محكوميت‎ ‎انتظامي‎ ‎درجه‎ ‎‏3‏‎ ‎و‎ ‎بالاتر و برخورداري‎ ‎از‎ ‎سلامتي‎ ‎مناسب‎ ‎براي‎ ‎كارشناسي مذکور  می باشد.‏


مراحل انتخاب  کارشناسان نظام مهندسی  در هفت رشته اصلی :‏


‏1-‏مطابق فصل دوم دستورالعمل و بر اساس ماده 7  آن هيئت‎ ‎تشخيص استان ‏‎ ‎متشكل‎ ‎از‎ ‎‏5‏‎ ‎نفرند که شامل افراد ذیل اند :‏

الف : رئيس‎ ‎سازمان‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎استان‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎وزارت‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎و‎ ‎در تهران‎ ‎نماينده‎ ‎مستقيم‎ ‎وزارت‎ ‎مذكور‎ ‎كه‎ ‎سمت‎ ‎رياست‎ ‎هيأت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عهده‎ ‎خواهند‎ ‎داشت‎.‎

ب : رئيس‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان‎ ‎استان‎ ‎به‎ ‎نمايندگي‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎شوراي‎ ‎مركزي.‏

‏        ج : رئيس‎ ‎شوراي‎ ‎انتظامي‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان‎ ‎استان

د: دو‎ ‎نفر‎ ‎به‎ ‎انتخاب‎ ‎رئيس‎ ‎سازمان‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎استان‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎مربوط.‏

این هیئت مطابق ماده 9 دستورالعمل مسئول‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎شرايط‎ ‎متقاضيان‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي ‏‎ ‎و‎ ‎تعيين‎ ‎واجدين‎ ‎شرايط‎ ‎دريافت‎ ‎پروانه ‏کارشناسی می باشد.‏

‏2-‏مطابق ماده 10 دستورالعمل ، هيئت‎ ‎علمي‎ – ‎تجربي‎ ‎آزمون‎ ‎كارشناسي در‎ ‎هر‎ ‎رشته‎ ‎و‎ ‎گرايش‎ ‎مركب‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎‏5‏‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎متخصصين‎ ‎برجسته‎ ‎كشور‎ ‎درهمان‎ ‎رشته‎ ‎‏  كه‎ ‎هر‎ ‎كدام‎ ‎داراي سوابق‎ ‎علمي‎ ‎و‎ ‎تجربي‎ ‎شاخص‎ ‎در‎ ‎يك‎ ‎يا‎ ‎چند‎ ‎گرايش‎ ‎تخصصي‎ ‎از‎ ‎رشته‎ ‎مذكور‎ ‎و‎ ‎آشنا‎ ‎با‎ ‎حرفه‎ ‎كارشناسي بوده‎ ‎و‎ ‎هر‎ ‎دوره‎ ‎به‎ ‎پيشنهاد‎ ‎هيئت‎ ‎رئيسه‎ ‎شوراي‎ ‎مركزي‎ ‎و‎ ‎با تأييد‎ ‎و‎ ‎صدور‎ ‎حكم‎ ‎وزارت‎ ‎مسكن‎ ‎و‎ ‎شهرسازي‎ ‎كار‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎آغاز‎ ‎مي‎ ‎نمايند‎. ‎

‏3-‏مطابق ماده 18 دستورالعمل ، آزمون‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي‎ ‎عمومي‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎رشته‎ ‎و‎ ‎كارشناسي‎ ‎تخصصي‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎گرايش‎ ‎در‎ ‎سراسر كشور‎ ‎در‎ ‎يك‎ ‎روز‎ ‎و‎ ‎همزمان‎ ‎شروع‎ ‎و‎ ‎خاتمه‎ ‎مي‎ ‎يابد.‏

‏4-‏مطابق مواد 22 ، 23 و 27 دستورالعمل ، به‎ ‎پذيرفته‎ ‎شدگان‎ ‎واجدين‎ ‎شرايط‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎دوره‎ ‎در‎ ‎آزمون‎ ‎كارشناسي‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎طي‎ ‎يك‎ ‎دوره‎ ‎آموزشي براي‎ ‎كسب‎ ‎مهارت‎ ‎هاي‎ ‎علمي‎ ‎و‎ ‎عملي‎ ‎كه‎ ‎توسط‎ ‎سازمان‎ ‎نظام‎ ‎مهندسي‎ ‎ساختمان‎ ‎استان‎ ‎برگزار‎ ‎مي‎ ‎گردد، کارآموزی  و  اتیان ‏سوگند در حضور هیئت تشخیص استان ‏‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي طی‎ ‎مراسمی اعطاء‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎‏ ‏

‏5-‏مطابق ماده 24 دستورالعمل ، متنی که در مراسم اتیان سوگند توسط کارشناس در حضور هیئت تشخیص قرائت و امضا می شود بدین ‏شرح است :‏


من‎ ‎در‎ ‎پيشگاه‎ ‎قرآن‎ ‎كريم،‎ ‎به‎ ‎خداوند‎ ‎متعال‎ ‎سوگند‎ ‎ياد‎ ‎مي‎ ‎كنم،‎ ‎در‎ ‎اموري‎ ‎كه‎ ‎براي‎ ‎كارشناسي به‎ ‎من‎ ‎رجوع‎ ‎مي‎ ‎شود،‎ ‎پروردگار‎ ‎يكتا‎ ‎را‎ ‎حاضر‎ ‎و‎ ‎ناظر‎ ‎دانسته‎ ‎و‎ ‎نظر‎ ‎كارشناسي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎راستي‎ ‎ودرستي‎ ‎اظهار‎ ‎كنم‎ ‎و‎ ‎نظر‎ ‎خصوصي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎دخالت‎ ‎ندهم‎ ‎و‎ ‎تمام‎ ‎نظرات‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎نسبت‎ ‎به مواردي‎ ‎كه‎ ‎به‎ ‎اينجانب‎ ‎ارجاع‎ ‎شده‎ ‎اظهار‎ ‎كرده‎ ‎و‎ ‎مطلبي‎ ‎را‎ ‎مكتوم‎ ‎ندارم‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎خلاف‎ ‎واقع‎ ‎چيزي نگويم‎ ‎و‎ ‎ننويسم‎ ‎و‎ ‎اسراري‎ ‎كه‎ ‎در‎ ‎خلال‎ ‎انجام‎ ‎كارشناسي‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎مطلع‎ ‎شده‎ ‎ام‎ ‎حفظ‎ ‎كنم‎ ‎و‎ ‎رازدار‎ ‎و ‏امين‎ ‎باشم‎.‎نحوه انجام خدمات کارشناسی :‏


‏1-‏مراجع درخواست کننده کارشناسی مذکور در ماده 27 قانون یا اشخاص حقیقی، می توانند مطابق ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 27 ‏درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید .  ‏

‏2-‏مطابق ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 27 ، جهات رد مهندس یا مهندسان همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است . ‏بررسی و اطمینان از عدم شمول جهات رد از تکالیف مرجع درخواست کننده ، سازمان استان ، مهندس یا مهندسان است .‏

‏3-‏مطابق ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 27 ، معرفی مهندس یا مهندسان به مرجع درخواست کننده صرفا توسط سازمان استان صورت می ‏گیرد و مراجع مذکور مجاز به مراجعه مستقیم به کارشناس یا کارشناسان نمی باشند.‏

‏4-‏وظایف کارشناسان در فصل پنجم دستورالعمل طی مواد 37 ، 38 و 39 ذکر شده است .‏

‏5-‏مطابق ماده 39 دستورالعمل ، كارشناس‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎اتمام‎ ‎كار‎ ‎كارشناسي‎ ‎اصل‎ ‎نظريه‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎نسخه‎ ‎به‎ ‎سازمان‎ ‎استان‎ ‎تسليم مي‎ ‎نمايد‎. ‎سازمان‎ ‎استان‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎ثبت‎ ‎گزارش‎ ‎و‎ ‎حصول‎ ‎اطمينان‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎رعايت‎ ‎مقررات‎ ‎و‎ ‎الزامات‎ ‎مربوط به‎ ‎انجام‎ ‎كارشناسي‎ ‎نسخه‎ ‎اي‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مرجع‎ ‎درخواست‎ ‎كننده‎ ‎تسليم‎ ‎و‎ ‎نسخه‎ ‎دوم‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎سوابق‎ ‎كارشناس مربوط‎ ‎ضبط می نماید.‏حدود صلاحیت کارشناسان :‏

مطابق ماده 44 دستورالعمل ، حدود صلاحیت كارشناسي‎ ‎دارندگان‎ ‎پروانه‎ ‎كارشناسي‎ ‎عمومي‎ ‎در‎ ‎رشته‎ ‎هاي‎ ‎اصلي‎ ‎تحت‎ ‎عنوان پيوست‎ ‎يك‎ ‎ضميمه‎ ‎دستور‎ ‎العمل‎ ‎بوده و در‎ ‎حكم‎ ‎مفاد‎ ‎دستور‎ ‎العمل‎ ‎محسوب‎ ‎مي‎ ‎گرددنظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :