عناوين راهبردهاي خط مشي سازمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ -  ۱۲:۱۴ تعداد بازدید: 1101

به نام پروردگار بی همتا

مقدمه:
همانگونه که همکاران ارجمند، اعضاء محترم هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کم و بیش مطلع هستند، در دوره ششم شورای مرکزی، بنا بر آنچه که در اغلب سازمانهای حرفه‏ای تخصصی متداول است و با هدف ارتقاء و حرکت به سمت آینده، چشم انداز مأموریت حرفه‏ای سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط رئیس محترم وقت سازمان ترسیم گردید و با همراهی شورای مذکور و اعضاء محترم هیأت مدیره ها، خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان تدوین شد و به تصویب اجلاس هیأت عمومی هفدهم رسید. عناوین برنامه‏های عملیاتی نیز با تشکیل دبیرخانه‏های مربوطه در استانهای مختلف استخراج گردید و انتشار یافت.
با شروع فعالیت شورای مرکزی دوره هفتم و بر اساس سوابق و مستندات موجود در سازمان، پیشنهادات کارشناسانه‏ای که از سوی استانهای مختلف واصل گردیده بود مورد بررسی واقع شد و در نتیجه این مطالعات، تکمیل یا بازنگری برخی از عناوین مصوب اجلاس هفدهم در دستور کار قرار گرفت. خدای متعال را شاکرم که طی چند ماه گذشته و در این مدت کوتاه، شورای مرکزی دوره هفتم توفیق ‏یافت تا عناوین راهبردهای خط مشی سازمان را با تأمین نظر اغلب همکاران، باز نشر نماید و جهت تصویب به اجلاس هیأت عمومی بیستم تقدیم کند تا با حمایت سراسری سازمانها، اجرایی گردد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آن که بتواند اتصال میان گذشته، امروز و فردا را به نحو صحیح مدیریت کند، بایستی توجه به ایده‏ها و طرحهای نو را در صدر برنامه‏های کاری خود قرار دهد و روزآمد شدن را، وجهه همت خود سازد و در این میان از تمامی توان حرفه‏ای، میراث تجربی و جایگاه تخصصی خود، به بهترین صورت استفاده نماید. امید است با همدلی و همکاریهای پرشتاب، این هدف محقق گردد و سازمان در دستیابی به بالندگی حرفه‏ای و بهینه سازی جایگاه کنونی، توفیق یابد.
بر خود فرض می‏داند تا از تلاش ارزنده هیأت رئیسه و تمامی اعضاء محترم شورای مرکزی، رؤسای ارجمند سازمانها و همچنین همکاری صمیمانه مشاوران خود در بازنگری عناوین قبلی و تهیه این پیش نویس قدرشناسی نماید.
 فرج اله رجبی
          رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
                  تیرماه 1396


راهبرد شماره  1          ارتقاء جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال

عنوان برنامه‏ها:
1-1- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به اقتصاد ساختمان
1-2- برگزاری همایش کشوری با هدف ارتقاء نقش مهندسان در تبدیل سرمایه‏های عمومی به ثروت ملی
1-3- برگزاری نشست‏های تخصصی با هدف تبیین نقش مهندسان در تولید و اشتغال
1-4- تدوین ضوابط برگزاری مسابقات حرفه‏ای تولید و عرضه ساختمان به بازار
1-5- برگزاری نشست‏های تخصصی با هدف تبیین علل پایین بودن عمر ساختمانها در کشور
1-6- انتشار الکترونیک نتایج پژوهشهای صورت گرفته در خصوص علل پایین بودن عمر ساختمانها در کشور
1-7- برگزاری دوره های آموزشی با هدف آشنایی با استانداردهای جهانی
1-8- برگزاری دوره‏های آموزشی با هدف ترغیب مهندسان حرفه مند به صدور خدمات مهندسی
راهبرد شماره  2          رشد آگاهی عمومی نسبت به اصول معماری و شهرسازی

عنوان برنامه‏ها:
2-1- تدوین و تألیف کتب مناسب آموزشهای عمومی در زمینه معماری و شهرسازی
2-2- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی در زمینه معماری و شهرسازی
2-3- تدوین کتب کاربردی در موضوع نمای ساختمانها با توجه ویژه به حقوق عمومی
2-4- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع معماری ایرانی اسلامی و انتشار نتایج پژوهشهای کاربردی در این حوزه
2-5- برگزاری همایش‏ها و نشست‏های تخصصی در زمینه معماری و شهرسازی
2-6- تدوین ضوابط طراحی ساختمانهای متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف الگو سازی
2-7- تدوین ضوابط برگزاری مسابقات حرفه‏ای در حوزه طراحی
2-8- تعیین مفاهیم متأثر از نظام تراکم پذیری (اشراف، دید، نورگیری و ...)
2-9- تعیین مبانی منشور شهرسازی ایرانی و اسلامی (فنی، اخلاقی، حقوقی، مدیریتی و ...) با هدف تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان.راهبرد شماره   3          رشد آگاهی عمومی نسبت به مقررات ملی ساختمان

عنوان برنامه ها:
3-1- اختصاص بخشی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به معرفی مقررات ملی ساختمان
3-2- تدوین کتب آموزشهای عمومی با هدف معرفی مقررات ملی ساختمان
3-3- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی با هدف معرفی مقررات ملی ساختمان
3-4- برگزاری همایش‏های ملی و استانی با هدف ترویج مقررات ملی ساختمان به عموم مردم
3-5- ایجاد ارتباط مستمر با رسانه ملی با هدف معرفی مقررات ملی ساختمان
3-6- ترغیب مسئولین نسبت به تجدید نظر در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی حوزه ساخت و ساز در جهت رعایت مقررات ملی ساختمان
3-7- ایجاد ارتباط مستمر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با آموزش و پرورش با هدف ترویج مقررات ملی ساختمان
راهبرد شماره  4            به روز نمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفه‏ها

عنوان برنامه‏ها:
4-1- تأسیس پایگاه آموزشهای مجازی سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
4-2- تأسیس مرکز انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)
4-3- تأسیس مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)
4-4- تهیه نظام نامه آموزشهای حرفه‏ای مهندسان
4-5- تهیه نظام نامه نحوه حمایت از پژوهشهای کاربردی اعضاء
4-6- تهیه نظام نامه نحوه حمایت از فعالیتهای آموزشی و پژوهشهای کاربردی اعضاء سازمان
4-7- تهیه نظام نامه نحوه همکاری با مراکز پژوهشی کشور
راهبرد شماره  5            تقویت نگاه ملی در موضوع رعایت الزامات زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی و توسعه پایدار

عنوان برنامه‏ها:
5-1- تدوین کتاب کاربردی آموزشهای عمومی در موضوع روشهای صرفه‏جویی در مصرف انرژی
5-2- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی در موضوع روشهای صرفه‏جویی در مصرف انرژی
5-3- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای‏سازمان به روشهای صرفه‏جویی در مصرف انرژی
5-4- تهیه چک لیست ویژه کنترل نقشه‏های اجرایی رشته‏های مختلف در موضوع صرفه‏جویی در مصرف انرژی
5-5- تهیه چک لیست ویژه بازرسی فنی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی
5-6- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی مهندسان در موضوع روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی
5-7- تدوین منشور اخلاقی مهندسان صنعت ساختمان به منظور پاسداشت توسعه پایدار
5-8- کمک به تهیه سند راهبردی توجه به بهره‏وری آب، بهره‏وری انرژی و کنترل آلودگیهای محیطی و توسعه استفاده از انرژی‏های تجدیدپذیر
5-9- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏‏ای سازمان به ترویج ساخت و ساز سبز
5-10- تدوین سرفصل آموزش‏های تکمیلی مهندسان در موضوع رعایت الزامات زیست محیطی

راهبرد شماره  6          رشد آگاهی عمومی نسبت به ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه‏ای

عنوان برنامه‏ها:
6-1- بررسی و معرفی الگوهای رایج آموزشهای مهارت فنی و حرفه‏ای صنعت ساختمان در سایر کشورها
6-2- تهیه نظام نامه نحوه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای کشور
6-3- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع آموزشهای فنی و حرفه‏ای
6-4- تدوین آثار مکتوب آموزشی با هدف تشویق جوانان به فراگیری مهارت‏های فنی و حرفه ای
6-5- تهیه لوح فشرده آموزشی با هدف تشویق جوانان به فراگیری مهارت‏های فنی و حرفه‏ای
6-6- تهیه نظام نامه نحوه حمایت از آموزش کارگران ساختمانی توسط مهندسان
راهبرد شماره 7        ارتقاء نقش سازمان در بازنگری نظام آزمون ورود به حرفه و تعیین صلاحیت مهندسان با تأکید بر سوابق حرفه‏ای

عنوان برنامه‏ها:
7-1- تدوین شیوه نامه آموزشهای تکمیلی مهندسان قبل از ورود به حرفه
7-2- تدوین شیوه نامه کارآموزی مهندسان قبل از ورود به حرفه
7-3- آسیب شناسی آزمونهایی که تاکنون صورت گرفته است.
7-4- تدوین شیوه نامه تمدید پروانه اشتغال با رویکرد حرفه گرایی
7-5- تدوین شیوه نامه ارتقاء پایه با رویکرد حرفه گرایی
7-6- تدوین شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت حرفه‏ای مهندسان در زمینه‏های مختلف شغلی

راهبرد شماره  8       هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‏مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‏ای

عنوان برنامه‏ها:
8-1- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به اقتصاد ساختمان با تأکید بر ضرورت توجه به حرفه مندی
8-2- تهیه شیوه نامه حمایت از شرکت‏های طرح و ساخت
8-3- تدوین منشور تخصصی حفظ حقوق تولید کنندگان و بهره برداران صنعت ساختمان
8-4- تدوین شرح وظایف پیمانکاران صنعت ساختمان
8-5- تدوین شرح انواع قراردادهای ساخت
8-6- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی ویژه پیمانکاران
8-7- تدوین شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران با هدف ترویج حرفه گرایی
8-8- تدوین شیوه نامه نحوه ارزشیابی کارنامه حرفه‏ای پیمانکاران
راهبرد شماره  9          رشد آگاهی عمومی در ضرورت توجه به کارنامه حرفه‏ای مهندسان

عنوان برنامه‏ها:
9-1- ایجاد «پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان» با محوریت شورای مرکزی
9-2- تهیه نظام نامه نحوه مدیریت «پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان»
9-3- اختصاص بخشی از ظرفیت رسانه‏ای سازمانها به ترویج حرفه گرایی
9-4- تدوین نظام نامه نحوه برگزاری مسابقات حرفه‏ای
9-5- برگزاری مسابقات حرفه‏ای
9-6- تجلیل سالیانه از حرفه مندان پیشکسوت و انعکاس خبری آن

راهبرد شماره  10    تبدیل نظارت از مرحله‏ای به نظارت کارگاهی به جهت مراقبت از سرمایه‏های ملی، کنترل های کیفی و جلوگیری از حوادث ساختمانی

عنوان برنامه‏ها:
10-1- تهیه و تدوین شرح وظایف مهندس ناظر کارگاهی
10-2- تهیه شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت مهندس ناظر کارگاهی
10-3- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی ویژه مهندس ناظر کارگاهی
10-4- تهیه شیوه نامه دوره طرح سه ساله دستیار مهندس کارگاه
10-5- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی ویژه دستیار مهندس کارگاه
10-6- تدوین کتب کاربردی در حوزه ایمنی همراه با گزارش حوادث کارگاهی
10-7- تهیه لوح فشرده آموزشی در حوزه ایمنی همراه با گزارش حوادث کارگاهی
10-8- تشکیل کارگروه مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی.
راهبرد شماره 11      توسعه نقش سازمان در حوزه سیاست‏گذاری تولید، عرضه و رعایت استاندارد مصالح ساختمانی

عنوان برنامه‏ها:
11-1- تدوین کتاب کاربردی آموزشهای عمومی در موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد
11-2- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی در موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد
11-3- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد
11-4- تدوین کتاب کاربردی آموزش مصالح نوین ساختمانی با نگاهی ویژه به مصالح سبک وزن و ساخت و ساز خشک
11-5- تهیه لوح فشرده آموزش مصالح نوین ساختمانی با نگاهی ویژه به مصالح سبک وزن و ساخت و ساز خشک
11-6- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی مهندسان در موضوع مصالح ساختمانی
11-7- تهیه نظام نامه نحوه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارگانهای مسئول در  فرآیند تولید و توزیع مصالح
11-8- تهیه چک لیست ویژه بازرسی فنی در موضوع مصالح ساختمانی
11-9- تهیه نظام نامه نحوه همکاری و حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایشگاههای مصالح ساختمانی
راهبرد شماره  12        ترغیب سیستم آموزشی و دستگاههای ذیربط در ضرورت توجه به نقش تکنسین‏های فنی در حوزه ساخت

عنوان برنامه‏ها:
12-1-  بررسی نقش تکنسین‏ها در حوزه‏های مختلف فنی در کشورهای توسعه یافته
12-2- بررسی نقش تکنسین‏های فنی در صنعت ساختمان در کشورهای توسعه یافته
12-3- بررسی سرفصلهای آموزشی دوره‏های تکنسین فنی در کشورهای توسعه یافته
12-4- برگزاری نشست‏های تخصصی به منظور تبیین جایگاه تکنسین‏های فنی در حوزه ساخت
12-5- انتشار نتایج پژوهشهای بعمل آمده در خصوص نقش تکنسین‏های فنی در صنعت ساختمان
راهبرد شماره  13          ارتقاء جایگاه مردمی سازمان در حوزه بازرسی و کنترل مقررات ملی ساختمان در جهت حقوق بهره‏برداران و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی

عنوان برنامه‏ها:
13-1- تهیه، تدوین و ارائه چک لیست جامع جهت کنترل نقشه‏های اجرایی
13-2- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع «بازرسی فنی و کنترل ساخت و ساز»
13-3- تدوین قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع بازرسی فنی در دوران بهره‏برداری
13-4- تدوین شیوه نامه اعطای صلاحیت بازرسی فنی به مهندسان
13-5- تدوین شیوه‏نامه تشکیل دفتر بازرسی فنی و کنترل مقررات ملی ساختمان
13-6- تدوین شرح وظایف مهندس بازرس فنی
13-7- تدوین شرح وظایف «دفاتر بازرسی فنی و کنترل مقررات ملی ساختمان»
13-8- تهیه شیوه نامه نحوه تکمیل «دفترچه اطلاعات ساختمان» و نحوه صدور «شناسنامه فنی و ملکی»
13-9- تهیه شیوه نامه «نحوه تهیه نقشه‏های چون ساخت»
13-10- بازنگری در محتوای «دفترچه اطلاعات ساختمان» و «شناسنامه فنی و ملکی» متناسب با برنامه‏های خط مشی سازمان
13-11- تدوین شیوه نامه در موضوع تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‏ها و کارفرمایان
راهبرد شماره  14         ارتقاء جایگاه سازمان نظام‏مهندسی‏ساختمان در ترویج اخلاق حرفه‏ای

عنوان برنامه‏ها:
14-1- تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای مهندسان در طراحی، ساخت، نظارت، کنترل و نگهداری ساختمان
14-2- تدوین ضوابط برگزاری همایش‏های ملی اخلاق حرفه‏ای و تجلیل از چهره‏های شاخص در پایبندی به اخلاق مهندسی
14-3- تهیه سرفصل دوره‏های آموزشی اخلاق مهندسی در سطوح مختلف
14-4- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به ترویج معیشت حلال، سالم و قانون‏مند در حوزه خدمات مهندسی
14-5- آسیب شناسی تخلفات حرفه‏ای
14-6- تألیف اثر مستقل در موضوع معرفی انواع تخلفات حرفه‏ای
14-7- تهیه لوح فشرده آموزشی در موضوع معرفی انواع تخلفات حرفه‏ای
راهبرد شماره  15          برقراری کامل انضباط تشکیلاتی در شورای‏مرکزی و سازمانها، شفافیت عملکرد و ایجاد نظام پاسخگویی

عنوان برنامه ها:
15-1- تألیف کتاب با هدف «تشریح وظایف هیأت مدیره»
15-2- بازنگری در نحوه اداره سازمانها با هدف استفاده از حداکثر ظرفیت الکترونیک سیستم‏های اداری
15-3- تدوین نظام نامه آموزش کارکنان سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی
15-4- تدوین نظام نامه نحوه انتشار فعالیت‏ها و عملکرد سازمانها برای عموم اعضاء
15-5- تدوین نظام نامه گردشکار رسیدگی به شکایات
15-6- تأسیس پایگاه اطلاعات و آمار در محل شورای مرکزی
راهبرد شماره  16        توسعه سطح ارتباطات سازمان با سایر مجامع ملی و بین‏المللی صنعت ساختمان

عنوان برنامه‏ها:
16-1- گسترش فعالیتهای رسانه ای شورای مرکزی سازمان
16-2- تشکیل کارگروه مشترک همکاریهای سازمان با سایر تشکلهای حوزه ساخت و ساز
16-3- تأسیس دفتر همکاریهای سازمان با نهادهای مسئول در حوزه ساخت و ساز در محل شورای مرکزی
16-4- تأسیس دفتر همکاریهای سازمان با انجمنهای علمی و تخصصی رشته‏های مهندسی
16-5- تأسیس دفتر همکاریهای سازمان با مجامع بین المللی صنعت ساختمان

راهبرد شماره  17         توسعه کمی و کیفی خدمات مهندسی در تمام نواحی کشور

عنوان برنامه‏ها:
17-1- تهیه نظام نامه نحوه تأسیس و اداره دفاتر خدمات مهندسی با نظارت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
17-2- تهیه نظام نامه نحوه تأسیس و اداره دفاتر خدمات مهندسی در روستاها
17-3- تدوین شرح خدمات دفاتر خدمات مهندسی
17-4- تدوین سرفصل آموزشهای کاربردی ورود به حرفه
17-5- انتشار نشریه عمومی ساختمان (برای عموم مردم)نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :