گالری تصاویر - جلسه كميسيون روسا استان ها با حضور آقاي مهندس رجبي